10 เ ห ตุ ผ ล ที่คุณต้องลืม คนที่ ไม่รักคุณ

ไม่จำเป็นที่ตัวคุณ ต้องวิ่งไล่หาความรักจากใคร หรือขอร้องให้ใคร

ม  า รั ก คุณ 10 เหตุ ผ ล ที่ต้องลืมคนไม่รักคุณ

1 การที่ บางคนที่คุณ ป ฎิ เส  ธ คุณไม่ได้จะทำให้คุณคิดว่าคุณไม่ดีพอ

และไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ให้เค้าเห็น

2 คุณอาจ จะไม่ใช่ สำหรับบางคน และบางคนก็ไม่ใช่ สำหรับตัวคุณเหมือนกัน

3 ในโลกใบนี้นั้น ไม่ใช่มีแต่เขา คนเดียว ยังมีคนอีกมากมาย ที่ อ ย  า ก ได้ โ อ กาสจากตัวคุณ

4 ยิ่งคุณ ดื้ อ ดึง และ เหนี่ ย วรั้ ง เขาไว้ คุณยิ่งดู ไ ร้ค่ า ในสายต าเขา ปล่อย เขาไป

5 คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

6 คุณต้อง รักตัวเอง และเลือก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

7 คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้ อ ง ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

8 ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นล้วนมี เ ห ตุ ผ ล โชคช ะ ต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขา

ไม่ใช่ เพร าะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

9 ดูแลตัวเอง ให้ดูดี และ มีค่ าที่สุด เพร าะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

10 สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้อง เ ชื่ อ และ รอคอย สิ่งนั้น รอคอย สิ่งที่ คุณคู่ควร

เราไม่ได้ มีค่า เพรา ะใคร ม  า รั ก แต่เรามีค่ายิ่งนัก ถ้าเรา รัก

ตัวเอง อย่ าฝื นอะไรก็ต าม

ที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ

อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ แค่ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ า เ สี  ย สละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ

และทำให้ตัวเองมีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต

แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

เรียนรู้ว่า ถ้าคุณแคร์มากไป คุณจะลงเอยที่ผิ ด หวัง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพร าะสุดท้าย

ไม่ว่าเกิด  อะไรขึ้น คุณจะเหลือแค่ ตัวคุณเอง บ อ ก คนที่คุณห ายไปจากชีวิต

เขา ว่าไม่ใช่เพร าะคุณไม่ แ  ค ร์

แต่เพร าะเขา ไม่เห็นค่ าคุณมากพอ ลืมทุกอย่ างที่ทำให้คุณอ่อน เ เ อ

และอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็ง คุณมีค่า เกินกว่า จะขอ ร้ อ งให้ใครม  า  รั ก คุณ

คนที่ไม่รักคุณ เขาไม่มีค่ าพอ ให้คุณไป เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา deejaiplus

Facebook Comments

comments