หากคุณ บุ ญ ไม่เสมอกัน ก็อยู่ด้วยกัน ย า ก สุดท้ายก็เลิ กกันไปเอง

เมื่อชีวิตคุณ ถ้าศีลไม่คู่กัน

ก็อยู่เคียงคู่กัน ย าก สุดท้ายก็เลิกกันไป

การที่คุณเลือกคู่ครอง

ในการใช้ชีวิต ก็เหมือนการเสี่ยงดวง

บางคนสมบูรณ์เพียบพร้อม แต่ กลับไม่คู่ควร

บางคน แ  ต ก ต่างกันมากๆ จนอยู่กันย  ากมาก

แล้วทีนี้คุณจะเลือกคู่ครองอย่างไรถึงเหมาะสม

ถ้าตัวคุณเอง ศีลไม่เสมอ กับเขา

จะอยู่เคียงคู่อย่างไรไม่ให้ ท  ะ เ ล  า ะ กัน

พอศีลที่มีไม่เสมอ ปัญญาที่คู่เคียงก็ไม่เท่ากัน

นั่นก็คือ คุยกันเท่าไหร่ ก็ไม่รู้เรื่อง แถม

จะ พ  า ล ทะ เล  า ะ กันไปเ ป ล่  าๆ

แล้วทางแก้ไขก็ต้อง รักษ า ใจ ของเราเองให้ ดี

สุดท้าย ถ้าไม่ใช่เขาก็จะไปเอง

แต่ถ้าใช่ เมื่อใด เราเปลี่ยนเขา ก็เปลี่ยน

เมื่อใด ศีลไม่เสมอกัน ชีวิตคู่ หากเลือก คนศีลไม่เสมอ

แม้จะเปลี่ยน ยัไง พ ย  า ย   า ม แค่ไหน

แต่ถ้าหาก อีกฝ่ายนั้น ไม่คิดจะเปลี่ยน สุดท้ายก็ไปกันไม่รอด

เวลาคุณเลือกคบใคร จึงไม่ได้ ดูแค่ภายนอก

แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติ ปัญญา

เพราะนี่จะทำให้ ชีวิ ตคู่ อยู่กันนาน

ชีวิ ตคู่ คือ อภั ย และ เข้าใจคุยกัน

และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นเขาเรียก ชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว

ให้เรียก ชีวิ ตเดียว ของคนๆ เดียว

แต่ถ้าหาก โ ชคชะตา ทำให้คุณเจ็ บ ช้ำ

ศีลไม่เสมอกัน จงรู้ไว้

มันสอนให้คุณกลา ยเป็นคนเข้ม แ  ข็ ง

หาก โช คชะตา ทำให้คุณถูกห ลอก

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ ฉลา ดขึ้น

หาก โช คชะตา ทำให้ คุณเผชิญกับศั ตรู

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เ  อ า ชน ะตัวเอง

หาก โชคชะตา ทำให้คุณล้ มเ หลว จงรู้ไว้

มันสอนให้คุณ หนั กแ น่น มากยิ่งขึ้น

หาก โช คชะตา ทำให้คุณหลงทาง

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ ทางเส้นใหม่

อย่ าปล่อยให้ ความทุ กข์ ที่กำลังเผชิญอยู่

ผ่   า น ไป โดยสู ญเปล่ า

จำไว้นะ ทุกอุปส ร รค คือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิ ตคู่ก็เช่นกัน

การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกัน

ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข

ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ

เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้

เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอกัน

ก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน

ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน

ครองคู่กันอย่ างไม่มีความสุข

ก่อให้เกิดการทะเ ล  า ะ เ บ าะแว้ง

ขอบคุณแหล่งที่มา dekwat999

Facebook Comments

comments