คุณไ ม่ ค ว ร พ ร ะ ในบ้ านเศ ร้ าใ จ เพร า ะเ ป็ น สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ในบ้าน ที่ยิ่ งใ ห ญ่ ที่สุดของลูกแ ล้ ว

ไม่ควรจะวิ่งไปขอพรสิ่งศั   ก   ดิ์  สิ ทธิ์ที่ไหนให้หยุดก่อนนั่นเพราะว่า

สิ่ง ศั   ก   ดิ์สิทธิ์สิ่งแรกที่ควรทำ มีอยู่แล้วทุ กบ้านนั้นก็คือพ่อและแม่

ท่านเป็นคนให้กำเนิด หรือผู้มีพ ระคุณที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อย

บุญของท่านอุ้มชู แล้วก็ช่วยเห  ลื  อ เ  รามากกว่า ทุ กสิ่งศั ก    ดิ์สิ ทธิ์ในโลกนี้

ทุ กๆ คนไม่เข้าใจ เรื่องบุญ เรื่องสายใยแห่งบุญ ก รรม

แต่ปางก่อน บุญเก่า นึกว่า ที่อื่นจะให้ได้มากกว่า

ดีกว่าพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณ บอกเลยว่า ไม่มี

เมื่อไม่เลี้ยงดู ไม่ตอบแทนท่านเท่าที่ควรแม้กระทั่ง

ทำให้ท่านต้อง ทุ กข์ กาย ทุ กข์ ใจ ก รรมหนัก

ที่ทำนั้นจะปิดทางเจริญ เรื่องโ ชคล าภ ไม่เลยไม่ต้องพูดถึง

เลื่อนออกไปก่อน ต้องให้ผลก รรมนี้ส่งผล

หรือจะเป็นบุญของตนมีก็ส่งผล

ให้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอหมดบุญตนที่นี้แหละก รรมนี้จะส่งผลก่อนทันที

ที่สำคัญต่อให้ไปขอพรสิ่งศั ก   ดิ์สิ ทธิ์

ทั่วสากลโลก ไม่มีทางได้รับพร

สิ่งศั  ก    ดิ์สิทธิ์ท่านไม่มีทางช่วย

คนที่แม้แต่พ่อแม่ ผู้มีพระคุณยังไปก่อก รรม

ยังไม่เคารพ จะไปเคารพใครเขาได้ ผู้มีพ ระคุณยังหมายถึง

ญาติพี่น้อง หรือใครก็ตามที่เคยเหลือช่วยเหลือด้วย หากทำให้เขา

ทุ กข์ กาย ทุ กข์ใ จ เราปิดคนอื่นได้ห ลอกตัวเองได้

แต่ไม่มีทางปิด ก รรมได้

ใครทำกรร มนี้ก็ต้องรับกรร มไป และเร็วด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา rugyim

Facebook Comments

comments