เพี ย งน้ำส ะอ า ด 1 แ ก้ ว ห มั่ น ทำบ่ อ ย ชีวิ ต ดีขึ้ น ทันตา เสริมโช คล า ภ

บทก  ร  ว   ดน้ำให้เทวดาประจำตัว

และพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว

แล้วก  ล่   า  วคำอธิษ ฐ า น จิ ต ต่ อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สามจบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา

ทั้งหลายทั้งปวงที่รักษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี

โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้า ชื่อสกุล

ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชาติใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านมา  รั   บ  กุ   ศ   ล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน

ขออานิสงค์ผลบุญดังก  ล่  า     ว

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน

ให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกຣวดน้ำ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง

เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ

หากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ

และนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

การขอฝาก  ผ่   า   น  บารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยแค่ไหน

ให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ให้เหลือเ  อ  า ไว้

ขอบคุณแหล่งที่มา  bangpunsara

Facebook Comments

comments