ได้ใช้แ น่ น อ น เทคนิคการขับ ร ถ ขึ้ นเ ข า กับลงเขา

1 ดูที่ความ  ชั  น  ว่   ามากหรือน้อย ให้ใช้เกียร์ D2 ห  รื  อ  D1 ขึ้นอยู่กับความ   ชั   น

และเมื่อรถอยู่ในทางราบให้เปลี่ยนไปใช้เกียร์ D บ้าง

2 เหยียบคันเร่งตามจังหวะความ   ชั  น   พ    ย    า   ย    า   มให้รอบเครื่อง

อยู่ประมาณ 2000 ถึง3500 ควบคุมไม่ให้เกิน 4500

3 ความเร็วที่เหมาะสมคือ 50 ห รื   อ80 กิโลเ   ม ต    รต่อ   ชั่   ว โ   มง

ไม่ควรใช้ความเร็วที่มากกว่านี้ หากมีรถแซง ก็ขับชิดซ้ายไว้ ให้เขาไปก่อนเลย

ส่วนเราไม่ต้องรีบ ค่อยๆไปตามจังหวะของเรา

4 ระยะห่างระหว่างคันข้างหน้า ควรเว้นที่ 30-50 เมตร เผื่อเกิดเหตุฉุ   กเ ฉิ  น

เช่น เบรกกระทันหัน หรือรถดั บกลางทาง เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความป  ล   อด  ภั   ย   ให้กับเราเอง

5 หากต้องขับทางโค้งรูปตัว s เป็นระยะทางต่อเนื่อง ต้องมองเส้นทางแบบไกลๆ

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถสวนมาแน่นอน จากนั้นให้ถ   อ  น  คันเ      ร่  ง

แล้ว เ สี ย บตัดโค้งให้แนวทางการขับขี่เป็นเส้นตรงมากที่สุด

6 ถ้าเจอทางโค้งแคบและมีสันเขาบังสายตา ให้เข้าโค้งแบบธรรมดา

และบีบแตรส่งสัญญาณเพื่อให้รถคันอื่นทราบว่ามีรถกำลังสวนมา

หลักการขับรถลงเขา

1 เวลาจะลงเขา ห้ามใส่เกียร์ว่าง “N” เด็ดขาด เพราะรถจะไหลลงด้วยความเร็วสูง

แต่ควรใช้เกียร์ D และควบคุมความเร็วของรถให้สัมพันธ์กับเกียร์ไว้ตลอด

2 วิธีการเบรกเวลาจะลงเขา ให้แตะเบรกเบาๆ เป็นช่วงๆ เพื่อให้รถค่อยๆชะลอความเร็วลง

ไม่ควรเหยีย บเบรกค้างนานๆ เพราะจะทำให้ผ้าเบรกไ ห ม้ หรืออาจจะ เบรกแ ต ก

3 หากไม่จำเป็นไม่ควรเหยีย บคันเร่ง ปล่อยให้รถไหลลงมา

เองด้วยการใช้เกียร์ D แ   ล   ะD1 ถึ  ง  2 จะเป็นวิธีที่  ปล   อ  ด ภั      ยที่สุด

4 หากเจอช่วงโค้งหักศอกแล้วลาดลง ให้แตะเบรก

และผ่อนความเร็วลงมาที่ 40-50 กิ  โล เ   ม    ต   รต่อ    ชั่    ว    โมง

5ไม่ควรแซงรถในช่วงทางลาดชัน โดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก

เพราะรถพวกนี้จะมีอัตราเร่งสูงกว่ารถทั่วไป

เพื่อความปล   อ  ด  ภั   ยในการขับขี่รถ ยิ่งถ้ารู้ล่วงหน้าว่าต้องไปที่ไหน

ต้องเจอกับสภาพเส้นทางอย่างไร ก็ควรที่จะศึกษาดูเส้นทางนั้นให้ละเอียด

และตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

รวมถึงเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ด้วย

ไม่ประมาทในการขับขี่ เพื่อความ   ป ล   อด  ภั    ยกับตัวเองและเพื่อนร่วมทาง

ขอบคุณแหล่งที่มา bitcoretech

Facebook Comments

comments