เพียงคำเดียว ได้บุญแบบไม่น่าเชื่อ โคตรบุญมหาศาล

บุญนั้นมีความมหัศจรรย์มากทราบกันดีอยู่แล้ว

ว่าทำบุญเองก็ย่อมได้บุญชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญ

แต่บางคนแม้จะไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทาน

ไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมืออีกทั้งไม่ได้   อ   ยู่  ร่วมในการให้ทาน

กับเขาด้วยแต่มา   รู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทานรู้แล้วก็รู้สึกยินดี

เลื่อมใสไปกับเขาบุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างน่าอัศจรรย์

การอนุโมทนาบุญว่าสาธุสาธุสาธุนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง

กับการโมทนาบุญกับการทำทานของผู้อื่นเท่านั้นถ้าเป็นการโมทนา

ในการสร้างบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์

หรือสิ่งศั   ก   ดิ์  สิทธิ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งก่อเกิดผลบุญมหาศาล

ในพุทธชาดกและพุทธประวัติเราเห็นเสมอว่าคนที่ทำบุญสร้างบารมี

จริงคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำเพียงการโมทนาบุญ

อย่างเดียวกับผู้ที่บำเพ็ญบารมีสูงสุดก็ย่อมได้บุญมากตามไปด้วย

อัตราส่วนบุญที่เกิดจากการโมทนาบุญนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้

เป็นที่สงสัยกันมากว่าการ ก   ล่   า   วโมทนาบุญนั้นจะได้บุญมากน้อยเท่าไหร่

เห็นคนอื่นทำดีแล้วแล้วเราไปขอแบ่งบุญเขามาอย่างนั้น

หรือว่าโมทนาแล้วเป็นการขโมยบุญจากผู้อื่นมาหรือไม่อานิสงส์

ที่จะพึงได้จากการโมทนาบุญนั้นเทียบได้เป็นผลกำไรจากการใช้จิต

ทำบุญไม่ต้องลงทุนเองถ้าได้ทำอย่างตั้งใจจริงด้วยจิตยินดีอย่างเต็มเปี่ยม

ในคุณงามความดีที่ผู้อื่นทำก็อาจได้บุญมากถึง90เปอร์เซ็นต์

ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญหรือผู้ที่กระทำบุญนั้นย่อมได้บุญ100เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

ส่วนผู้ที่ตั้งใจโมทนาบุญก็ได้ไปครั้งละ90เปอร์เซ็นต์หากมีผู้ที่มา

ทำบุ   ญ  ผ่   า   น  ไ  ป10คนเราก็ได้บุญประมาณ900มากกว่าเจ้าของ

ผู้ทำบุญในแต่ละร   าย  เ   สี   ย   อีกเป็นเคล็ดการทำบารมีให้เต็มเร็วมาก

ส่วนในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาได้จำแนก

การใช้คำว่าสาธุไว้ 6  นัย  ก ล่  า  วคือ

สุนทระหมายถึงดีงาม

ทัฬหิกัมมะเป็นการย้ำอีกครั้งเพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้น

อ    า  ย   าจนะเป็นคำอ้อนวอนหรือเรียกร้องเมื่อเริ่มต้นจะพูด  อ  ย่างอื่นต่อไป

สัมปฏิจฉนะเป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่น

สัชชนะหมายถึงคนดี

สัมปหังสาเป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจ

ก่อนจะอธิบายธรรมอธิบายคำว่าสาธุให้ฟังสักหน่อยพวกเราได้ยิน

แต่ว่าสาธุแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรสาธุในภาษาเรามีความหมายอย่างน้อย 5 อย่าง

1. สาธุหมายถึงอนุโมทนาแสดงความยินดีตกลงเห็นด้วย

เวลาเราเห็นด้วยกับใครตกลงโอเคเราก็บอกสาธุเห็นด้วยสมมุติว่า

เราเลือกตั้งเห็นคะแนน  เ   สี  ย   ง   เราก็บอกสาธุไม่ต้องปรบมือกราว

เพราะปรบมือเป็นของฝรั่งเขาของเราคือสาธุเห็นด้วยเหมาะสม

แล้วหรืออาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์กราบสวยอาจารย์ก็บอกสาธุดีแล้วอนุโมทนายินดีด้วย

2. สาธุหมายถึงยังประโยชน์ให้สำเร็จคือให้สำเร็จประโยชน์

ได้ยินคำว่ามัตตัญยุตตาสทาสาธุความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ

3. สาธุหมายถึงขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่าน

ให้อย่างเช่นอันนะภาระในครั้งสมัยพุทธการเป็นคนย  า ก  จนเข็ญใจ

ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าได้   อ  ธิ  ษ  ฐานว่าคำว่าจนอย่าได้มี

และจงได้รู้ธรรมอย่างท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ให้พร

ว่าอิจฉิตังปัตถิตังตุมหังขิปปะเมวะสะมิชฌะตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจัน

โทปัณณะระโสยะถามะณิโชติระโสยะถาแปลว่าขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว

ตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์

วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดีฯจึงรับว่าสาธุขอให้สมพรปากท่าน

4. สาธุหมายถึงขอโอกาสอันนี้เป็นสำนวนของพระอย่างสมมุติว่า

จะอาราธนาศีลก็จะขึ้นว่าสาธุสาธุมะยังภันเตเคยได้ยินบ้างไหมเหมือนกับว่า

คนเป็นครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ขอโอกาสพระเ   ถ ร  ะ เ   สี  ย   ก่อน

จะเปิดหน้าต่างก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับผมจะเปิดหน้าต่างทำอะไร

ต้องบอกผู้ใหญ่  เ   สี   ย  หน่อยไม่ใช้ทำพรวดไปขาดความเคารพ

การทำขอโอกาสอย่างนี้ท่านเรียกว่าสาธุภาษาบาลี แ  ป  ล  ว่   าขอโอกาส

5. สาธุหมายถึงแสดงความต้อนรับแสดงความยินดีไชโยโห่ร้อง

กราบไหว้ยกตัวอย่างเวลาสมเด็จสังฆราชหรือใครก็ตามเสด็จไปต่างประเทศ

เขานิยมเวลามาต้อนรับเขาจะร้องสาธุตลอดทางที่มาต้อนรับสาธุตัวนี้ก็คือขอยินดีต้อนรับ

ขอบคุณแหล่งที่มา  yakrookaset

Facebook Comments

comments