หลวงพ่อจรัญ แนะนำวิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี ทำดีชี วิ ตจะไ ม่มี ต ก อับ

คำสอนหลวงพ่อจรัญ แนะนำวิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี ทำดีชีวิตจะไม่มีตกอับ

ท่านแนะนำว่า

1 ก่อนใส่บาตร… !!ให้จุ   ด ธู  ป 3  ด  อ   ก กลางแจ้ง ขอขมาก   ร    ร   ม

ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วก ล่   า   ว ว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร   ม ต่อเจ้าก  ร ร   มน   ายเ  ว  ร

ศัตรู  ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก   ร ร    ม ให้ขาดจากกัน

2.หลังใส่บาตรเสร็จ…!! ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วก  ล่   า  วว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง

สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม

ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และ ขออุทิศให้ เจ้าก   ร ร   มนายเ  ว  ร ทุก  ภ  พทุ  กช  าติ

ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก   ร ร   ม

ขอให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

3 ถ้าทำบุญด้วยข้  า  วส   า  ร  เป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน

ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้  า ว  ส   า  ร

เม็ดทราย ดิน เจ้าก   ร ร    มนาย เ   ว  ร ตามเมล็ดข้   า   ว ส    า   ร ตามเม็ดทรายดิน

ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิก   ร ร   ม หลุดขาดจากกัน บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ

ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

4  ที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น

จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย

และให้ผู้อื่นได้ ควรส   ว   ด อิติปิโส เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไป

ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง

ควรแผ่เมตตาให้มากวันละ 10 ถึง30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น

ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน

ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก  ร ร   มนายเ  ว   ร จะห  า  ย 100 เท่า

หรือ ใช้สมาธิกำหนด  อธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ

และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล

จากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย

จะได้ผลมากขึ้น อุทิศบุญ ใช้  กั   บผู้    ต   า    ย นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่

ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก   ร  ร  มให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากก   ร  ร   มของแต่ละคน ล้วน  แ  ต   ก  ต่างกันไป บางคนป่   ว  ย   โดยไม่ทราบสาเหตุ

บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากินไม่คล่อง บางคนลูกเกเร

วิบากก   ร ร   มนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เรา

เกิดมา  แ  ต  ก  ต่างกัน แต่ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทา

วิบากก  ร ร    มนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

5 เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

การใส่บาตร การถื อ  ศี  ล แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม

การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต

ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเ   ป ล่    าเพียง 1 แก้ว

ให้กับหิ้งพระพุทธ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น

โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด

ห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เ    ด็   ก การที่เรามีจิตใจดี

หรือตั้งใจดี ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ… !!ข้าพเจ้าบอกชื่อตัว นามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต

ถึงบารมีสิ่งศั  ก  ดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึง องค์เทพ องค์พรหม

ที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำ

ใส่บาตร ถือศีล ส     ว  ด  มนต์ ให้ทาน  ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก

ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ ความสมบูรณ์ ทุกภพทุกชาติ

และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้าก   ร  ร  มนาย  เ  ว  ร  ทุกภพทุกชาติ

รวมถึงวิญญาณที่ตามมา ทุกผู้ทุกคน 

ขอบคุณแหล่งที่มา bungkan77

Facebook Comments

comments