วิ จั ย ชี้ แต่งงานอายุ 28 ถึง 32 ปี ชีวิตคู่จ ะ ยั่ ง ยื น

รายงานผลการศึกษาของ นิค วูล์ฟฟิงเกอร์ นักสังคมวิ  ท  ย  า   จากมหาวิ  ท ย   า  ลัยพบว่า

ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่คือ 28 ถึง32 ปี โดยผู้วิจัยนำข้  อ   มู   ล   ก ารสำรวจ

สภาวะครอบครัวมาวิเคราะห์ และพบว่าคู่แต่งงานที่อยู่ในช่วงวัยนี้

มีอัตราการห  ย่   าร้  า  ง  ต่ำก  ว่  าผู้ที่แต่งงานในช่วงวัยอื่น

โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกหลังจากแต่งงานมีอัตราการแยกทางน้อยมาก

ไทม์ระบุว่าผลการวิจัยซึ่งได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ Family Studies

ของสถาบันวิชาการด้านการศึกษาสภาวะครอบครัว

ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่

เพราะที่   ผ่   า   น   มาเรามักเชื่อกันว่าการแต่งงานช้าจะนำไปสู่ชีวิตคู่ที่ยั่งยืน

วูล์ฟฟิงเกอร์อธิบายว่า จากการวิเคราะห์  ข้   อ มู     ล  พบว่า

อัตราการห  ย่   า ร้  า   งจะสูงขึ้นในช่วงอายุ  ป   ล  าย 30 ถึงต้น 40

โดยหลังจากอายุ 32 ปี โอกาสที่จะเกิดการ  ห ย่   า ร้   า  ง

จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี เขาชี้ว่าเหตุผลที่คนวัย 28 ถึง32 ปี

เหมาะที่จะแต่งงานนั้นมีหล  า  ยข้อ 

-คนวัยนี้โตพอที่จะรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองว่า

เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งได้จริงหรือเป็นแค่ความพลุ่งพล่  า  นของ ฮ   อ ร์โ  ม  น

-เขาหรือเธอได้เลือกเส้นทางชีวิตที่ตัวเองต้องการแล้ว

และเริ่มมีความรับ   ผิ   ด  ชอบต่อเรื่องต่างๆ

-มีความมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่ง

-ยังไม่แก่เกินไปที่จะปรับตัว ปรับนิสัย ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตประจำวัน 

ให้เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตคู่

-ส่วนมากคนวัยนี้ยังไม่เคยแต่งงานหรือมีลูกติดทำให้ไม่ต้องแบ่งเวลาเพื่อไปดูแลลูก

“บางคนอาจเรียกการศึกษานี้ว่าเป็น ทฤษฏีโกลดิล็อคส์ของการแต่งงาน

ที่คู่แต่งงานต้องไม่ เ   ด็  ก  หรือแก่จนเกินไป นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเหตุผล

สนับสนุนว่าช่วงอายุ 20 ตอนปลาย และ 30 ตอนต้น

เป็นระยะที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่กับใครสักคน”

นักสังคมวิทย  า  กล่  า   ว

วูล์ฟฟิงเกอร์ก  ล่  า   ว  อีกว่า คู่แต่งงานที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่

ส่วนมากมักเป็นคู่ที่รู้นิสัยใจคอกัน

ขอบคุณแหล่งที่มา  รหัสลับ

Facebook Comments

comments