ล ด จำนวนเพื่อนลงบ้าง คุณอาจจะเจอเพื่อน แ ท้ สักคน

1 ล ด จำนวนผู้คนในชีวิตลงบ้าง เพราะจำนวน ไ ม่ ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไป

ปริมาณ ไ ม่ ได้บ่ ง บ อก ถึงคุณภาพ

2 ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนมาก แต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่งเราจะพบว่า

สิ่งที่ต้องการคือ เ พื่ อ น แ ท้ ซึ่งไ ม่ ต้องมากมายอะไร

น้อยแต่ ลึ ก มีคุณภาพกว่า กว้างแต่ว่ า ง โ ห ว ง

3 วงสนทนาที่เน้นจำนวนคน เหมือนลูกโป่งที่พองตัวขย ายใหญ่

แต่ผิ ว บ า ง พร้อมจะ แ ต ก โ พ ล ะ ได้ทุกเมื่อ ไ ม่ เ ห นี ยว แ น่ น

4 ให้เวลากับวงสนทนาเล็กๆ แต่ลึ ก ซึ้ ง อยู่กับคนที่เรารู้จักเขาเป็นอย่างดี

และเขารู้จักเราเป็นอย่างดี วงสนทนาเช่นนี้ ย่อมมีความเห็น อ ก เห็น ใ จ

มี เ ม ต ต า และมิตรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้น

5 วงสนทนาที่ดี คือวงสนทนาที่ให้ความสำคัญของการ “ฟัง”

ในวงนั้น เรามักได้ฟังความ ทุ ก ข์ ของกันและกัน

เรื่องที่ห น่ ว งใ จ เรื่องเช่นนี้ทำให้เรารู้จักกันดีขึ้น

6 เพื่อนที่แท้ คือคนที่เรา ก ล้ า ร้ อ ง ไ ห้ ต่อหน้า

โดยไ ม่ ก ลั ว ว่าเขาจะตั ด สิ น เรา

บอกความ ลั บ ให้เขาฟังได้ กระทั่งเรื่องที่เราผิ ด พ ล า ด

หรือสา  ม  า  ร   ถ ส า ร ภ า พ บ า ป กับเขา

7 เพื่อนแบบนี้มี ไ ม่มาก และเมื่อพบแล้ว

เราเองก็มักจะเป็นเพื่อน แ ท้ ของเขาเช่นกัน

8 ถึงเวลาหนึ่ง จึงเข้า ใ จ ว่า เรา มุ่ ง เ น้ นค วามต้องการผิ ด ไป

เรามุ่งเน้น “ปริมาณ” ของความรักจากคนหลายคน

แต่อันที่จริง เราอาจต้องการ “ปริมาณ” นั้นจากคนเพียงคนเดียว หรือ ไ ม่ กี่คน

9 ด   อ  ก  ไ  ม้ ป ล อ ม ทั้งช่อก็ ไ ม่ ส  ว  ยเท่าด   อ ก  ไ  ม้จริงเพียงหนึ่งด  อ  ก

มีเพียงด   อ   ก ไ  ม้ จริงเท่านั้นที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ

10 บ่อยครั้ง ที่หั ว เ ร า ะ เ ฮ ฮ า กับคนจำนวนมาก

แล้วรู้ สึ ก เ งี ย บ เ ห ง า เมื่อต้องกลับบ้านตาม ลำ พั ง

11 ต่างกันกับวงสนทนาคุณภาพ ที่โอบอุ้มเราไว้ แม้เราจะกลับไปอยู่ตาม

ลำ พั ง อีกหน แต่เรารู้ สึ ก เสมอว่า มีคนที่ ห่ ว ง ใ ย เรา

และพร้อมจะปล อบ โ ย น เราเสมอ

12 การคุยที่เนิ่นนานอย่าง ลึ ก ซึ้ ง อาจมีเ สี ย ง หั ว เ ร า ะ น้อย

แต่กลับทำให้เราเข้าถึงความสุขที่ แ ท้ ซึ่ง ไ ม่ จำเป็นต้องหัวเราะ

หลายๆ คนยังกังวลว่า มีเพื่อนน้อย

แต่ที่จริงแล้ว เราควร กั ง ว ล ว่า ไ ม่ มี เ พื่ อน แท้

แล้วจะรู้ได้  อย่างไร ว่าใครเป็น “เพื่อน แ ท้” ไ ม่ ย า ก เลย

หากเรามีคนเช่นนั้นในชีวิต เราจะรู้สึ ก ขอบคุณ

ที่มีเขา และเขาเองก็ มั ก ขอบคุณ

ที่มีเรา ในชีวิต เราอาจพบคนเช่นนี้แค่ไ ม่ กี่คน แต่นั่นไ ม่ ใ ช่ ปั ญ ห า

แจกัน  ส  ว  ย  ๆ ไ ม่ ได้ต้องการ  ด   อ   ก  ไ  ม้ทั้งทุ่งมาประดับ

หากต้องการ ด    อ ก ไ  ม้ที่เหมาะกับแจกัน

นั้นต่างหาก เมื่อพบแล้ว ด   อ  ก   ไ  ม้

จะทำให้แจกันส  ว  ย  ขึ้น ขณะเดียวกัน

แจกันก็จะทำให้  ด  อ  กไม้  ส  ว  ย  ขึ้นเช่นกัน

 

 

“เพื่อนแท้” คือผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเราขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป

“เพื่อนแท้” คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วม   ทุ    ก   ข์ร่วมสุข

แม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

“เพื่อนแท้” คือบุคคลที่เราสา  ม   า  ร   ถ  ฝากชีวิต

ไว้ได้โดยเฉพาะย   า   ม  ทุ    ก  ข์  ย   า   ก  ลำบาก

“เพื่อนแท้” คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน

ผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุด

“เพื่อนแท้” คือคนที่อยู่กับเราทุกสภาพชีวิต

ไม่ว่าเราจะมีชื่อเ  สี   ย   ง  หรือ ต   ก  ต่ำ

“เพื่อนแท้” คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เรา

เป็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก

“เพื่อนแท้” คือคนที่มีความเต็มใจช่วยเหลือเรา

โดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์

“เพื่อนแท้” คือคนที่ไม่ได้เห็น  ผิ  ด  เป็นชอบ

แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลง ผิ  ด  และแนะนำทิศให้ถูกต้อง

“เพื่อนแท้” คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วย

กับเราในทุกอย่างทุกครั้ง

แต่เป็นคนที่ตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง

“เพื่อนแท้” คือคนที่ให้ไหล่ไวซับน้ำตา

คือคนที่คุณอยู่ด้วยกัน

ท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึด  อัด

ขอบคุณแหล่งที่มา rahuslub

Facebook Comments

comments