อย่าอวดร ว ย ทั้งที่ ยั งจ น อ ยู่

อย่าอวดรวย ทั้งที่ยังจนอยู่

สำหรับในสังคมปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า

เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตสมัยก่อนเมื่อมีคนพูดว่า

เงินสาม    า  ร   ถซื้อทุกอย่างได้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งพูดว่า

ไม่จริงเลยเงินไม่สาม   า ร   ถ ซื้อทุกอย่างได้  เวลา แต่มองอีกมุมหนึ่งคือ

เงินสาม   า  ร  ถซื้อเวลาได้นะ เช่น นาย A นั่งรถโดย  ส  า   ร

จากกรุงเทพไปเชียงใหม่กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ

ไปลงเชียงใหม่ เห็นความแ  ต  ก  ต่างไหมว่าแปลว่า

นาย B สาม   า  ร   ถซื้อเวลาที่ต้องเสี ยไปได้ ถ้ามีเงินเท่านาย A ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆ ในปัจจุบัน

ถ้าใครเงินน้อยก็ลำบากมากใครเงินมากก็ลำบากน้อย

ยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก

เกิดเหตการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจ สลับขึ้นๆ ลงๆ

ไม่เว้นทุกวันนี้การที่จะสาม   า   ร   ถ  หาเงินให้ได้เยอะ

ก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศที่ธุรกิจแทบจะทุกสาย

ต่างเริ่มบ่นออกมาว่า ขๅดสภาพคล่อง

ต้องประคองตัวให้รอดกันไปก่อน

ทำให้มีการมองหาการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

ที่จะสาม   า  ร   ถ  มาแบ่งเบาภาระของเราให้ได้

ไม่มากก็น้อยหรือมีการให้ความรู้ทางการเงิน

และมีการปรับ Mind set ให้กับคนที่ต้องการรวย

ซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง คือ

ถ้าเราอยู่อย่างคนจน ก็จะรวย อยู่อย่างคนรวย

เราก็จะจน ถ้าเราพย  า  ย  า  ม  แปลความหมายประโยคนี้

อยู่อย่างจนจะรวย อยู่อย่างรวยจะจน จะเห็นได้ว่ามันก็ค่อนข้าง

ที่จะเป็นความจริงเลยล่ะ โดยถ้าเราทำสลับ

กับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เรา จ นลงอย่างแน่นอน

เพราะถ้าเรามีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 นั่นหมายความว่า

เราใช้เงินในอนาคต 20 และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

ด อ กเ บี้ยจากการใช้เงินในอนาคต

ก็จะพอกไปเรื่อย ๆ ทำให้สุดท้ายการเงินของเราจะพั ง

แต่ถ้าเราทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80

เราก็จะเหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย ๆมันก็จะกลายเป็นร้อยเป็นพันในที่สุด

แต่มันก็ยังมีนัยยะบางอย่างอยู่เช่นกัน

ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100 เปอร์เซน ทีเดียว

เราจะมาลอง เ จ า ะ ลึกกันว่า ที่ บ อ ก ว่าไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซน

คืออะไร คือ หากเราทำตาม คำพูดข้างต้น 100 เปอร์เซน

โดยไม่มองให้ลึกลงไป เราอาจจะไม่จ นก็จริงอยู่แต่เราก็

จะไม่สาม  า  ร   ถ  ที่จะรวยขึ้นได้ เผลอๆ

แม้จะไม่จ นแต่  ก็จะค่อย ๆ แ ย่ลงเรื่อย ๆ

เพราะถ้าเรามีเงินเท่าเดิม แต่เงิน เ ฟ้ อ เพิ่มขึ้น

เราก็จะจนลงโดยอัตโนมัตินั่นแหละ แต่ถ้าเรามองให้ลึก

โดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้นนั้นจะสื่อว่า

อยู่อย่างคน จ น คิด  อย่างคนรวย ถึงจะรวย

แต่ถ้าอยู่อย่างคนรวย คิด   อย่างคนจน อีกไม่นานก็คงจน

จะเห็นว่า ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซนต์

เพราะการนำความคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จ

ที่มักจะพยๅยๅมหาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดรายได้  อย่างสม่ำเสมอ

การนำความคิดแบบนี้มาใช้ จะทำให้เรารวยขึ้น

ได้แน่นอน และถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนรวย

แต่เราก็   เ   อ า   ความคิดของคนรวยมาใช้ ในเรื่องของการทำงาน

ความพยๅยๅมต่าง ๆ เราก็อาจจะรวยได้เหมือนกัน

เพียงแค่จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจ น

แต่  กลับกันถ้าเราใช้ชีวิตอย่างคนจ น แต่ไ ม่  เ  อ   า  ความคิด

ของคนรวยมาใช้ ไม่นำหลักการแนวทางการทำงานต่าง ๆ

มาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เราก็จะไม่รวยขึ้น

มีแต่จะยิ่งจ นลงๆ เพราะพิ ษของเงินเ ฟ้ อ การคิดเช่นคนรวยทำยังไง

คนรวยมักจะไม่พึ่งโ ช คช ะต าคนรวย

จะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้น มีอะไรบ้าง

เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะ

ไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิต แล้วเฝ้า อิ จ ฉ า คนอื่นว่า

ถ้าหากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้งเราก็น่าจะทำได้

โอกาสแบบนั้นอีกครั้ง คนรวยจะไม่คิดแบบนี้แน่นอน

คนรวยจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอด

ฝึกทักษะ หาความรู้ ทำซ้ำ จนเก่งโดยไม่รอโอกาส

แล้วถึงค่อยลงมือทำและเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม

โอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ามัน  เ   อ  า  ไว้ และด้วยความพร้อมที่มีอยู่

ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ อ  ว  ดร  ว  ยเ  ร็  วนั่นเอง

จะเห็นว่าการนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้

ก็สาม  า   ร  ถ  ที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อยู่ที่ว่า

เราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางอันไหน

และมีวินัยเพียงพอที่จะทำให้ตลอดหรือไม่

และสุดท้ายสิ่งที่อยๅกจะฝากไว้ก็คือ การที่เราได้เรียนรู้

หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติ มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ย วนั้น

ไม่ว่าจะเป็นของคนรวยคนจ น คนที่ประสบความสำเร็จ

หรือคนที่ล้ ม เ ห ล ว ก็ต้องอย่าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา

และเราไม่สาม  า  ร  ถ  เป็นเหมือนคนๆ นั้นได้ 100 เปอร์เซนหรอก

เพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกัน

แต่อยๅกจะให้นำแนวคิดเ  ห   ล่   านั้น มาพัฒนา

ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไป ให้ เหมๅะสมกับตัวเรา

น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสู่การเป็นคน

ที่จะสาม  า  ร  ถ  ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

คุณแค่ทำตัวจ นไม่ออกไป แ ฮ ง ก์ เ อ า ท์ เ สี ยเพื่อน ห่ ว ย ๆ

บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ป าก

ทนทำงานหนัก และไม่ใส่ใจว่าใครจะพ  ล่  า  ม

อะไรกินอะไรแค่พออยู่ได้ ไม่เที่ยวพักร้อน ผลๅญเงิน

ไม่ต้องใช้ชีวิตหรูทั้งที่ทำได้ ก้มหน้าก้มตาทำอะไรลำบาก

ยอมอ ดหลับอ ดนอนได้ โฟกัสกับเป้าหมาที่เขาว่าเ พ้ อ เจ้ อ

ทำตัวแบบที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทำแล้ว ไม่เกิน 5 ปี

คุณจะมีชีวิตใหม่ที่แสนสบาย

ไปตลอดคุณยอมแลпไหมแค่นั้นแหละ

ขอบคุณแหล่งที่มา dekwat999

Facebook Comments

comments