วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำง่ายๆอย่างตั้งใจ ท่านจะคอยปกปัก ปัดเป่าให้ดวงดี

0
91,706 views

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำง่ายๆอย่างตั้งใจ ท่านจะคอยปกปัก ปัดเป่าให้ดวงดี

คนบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากก  ร ร   มไม่ดีนั้นส่งผล ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้น

พบกับความเดือดร้อนหรือต้องเจอกับเคราะห์ก  ร ร   มใดๆ

ที่หนักและรุ น  แ   ร  งน้อยบ้างหนักบ้าง แ  ต  กต่างกันตามที่การกระทำที่ทำมา

แต่มีหลายครั้งที่ ดูเหมือนจะไม่รอดแน่ แต่ทำไมถึงรอด

และผ่  า   นเคร  า  ะ   ห์ก  ร ร   มนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด หลายท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อเราไปถามคนเฒ่าคนแก่ที่เคยร่ำเรียนเรื่องพวกนี้มา ท่านก็จะบอกเพียงว่า

คนเราจะมี พลังจากสองทาง นั่นก็คือ เทวดาที่ปกปักรักษา กับ เจ้าก   ร  ร  มนายเ  ว  รที่คอย


จ้องทำร้   า  ย ฝ่   า   ยไหนมีแรงมีกำลังเยอะกว่า ผลก้ตกมาที่เราเต็มๆ

วันนี้  จะพาทุกท่านไปเพิ่มกำลัง ปกปักรักษา ตามความเชื่อโบราณ

เกี่ยวกับวิธีขอขมาเทวดารักษาตัว

วิธีขอขมาเทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง

และแคล้วคลาดปลอด  ภั  ยจากอั   นต  ร  ายทั้งหลาย

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา

อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา  ลี ชัยยะมังคะลา

อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโ  ร  คะเยนะ สุขเขนะจะ

ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพ

ของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ

จนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือน

ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ  ก  ข์ขอให้พ้นจากทุ  ก   ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข

ความเจริญ มีอาหารอัน ดี มีอาภรณ์อั  น  เลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น

และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก  ร ร   ม

แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญ

กับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภั  ยจากอั  น   ต   ร  า  ยทั้งหลาย

จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั  ต  รูห  มู่ ม  า  ร

ทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภ

อยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

ขอบคุณแหล่งที่มา  khaonaroo

Facebook Comments

comments