Home ข้อคิด ผู้หญิงที่เขา เก่ง สวย ดี จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้ เพื่อชีวิตที่ดีไปข้างหน้า

ผู้หญิงที่เขา เก่ง สวย ดี จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้ เพื่อชีวิตที่ดีไปข้างหน้า

12 second read
ปิดความเห็น บน ผู้หญิงที่เขา เก่ง สวย ดี จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้ เพื่อชีวิตที่ดีไปข้างหน้า
0
0

ผู้หญิงที่เขา เก่ง สวย ดี จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้ เพื่อชีวิตที่ดีไปข้างหน้า 

คนเรา เ กิ ดมาเป็นเป็นผู้หญิง เราต้องรักตัวเอง แล้วเราจะไม่พั ง คนรักตัวเอง

จะไม่ทำร้  ายตัวเอง จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะไรที่มันไม่ดี ถ้าเรารักตัวเอง

เราจะไม่อ ย ากเห็นตัวเองลงไปจ มกับอะไรที่ไร้ประโยชน์

หรือจ มกับความ ทุ ก  ข์ ผู้หญิงอ ย่ างเราๆ

ต้องอย่ าห ยุ ดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้ มันทรงคุณค่าต่อตัวคุณมากๆ

อ่ า นแล้ว ทำต ามเถอะค่ะ สุดยอดม าก เลย

1 อ ย่ า ห ยุ ด รักตัวเอง เพร าะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน

แล้วจะให้ใครมา  รัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเอง


ในทุ กเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดี

ในทุ กเวลา ทุกอริ ยบท

2 อ ย่ า ห ยุ ด ฉลาด จงอย่ าหยุดอ่ าน เขียน เรียนรู้ พย าย ามหา

ความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพร าะความรู้ทำให้องอาจ

3 อ ย่ า ห ยุ ด คบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ

จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรร ค์กับเพื่อนๆ

ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่ างมีความสุขกัน

เพร าะจะทำให้เราไม่พ ล าดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

4 อ ย่ า ห ยุ ด สวย จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเอง

โ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ประจำบ้านเด็ ด ข าด

5 อ ย่ า ห ยุ ด ท่  องโลกกว้าง นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง

สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย

เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไ ฟ  ให้กับชีวิตและใจเราเอง

6 อ ย่ า ห ยุ ด กตั ญ ญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตั ญ ญูรู้คุณคน

และคนกตั ญ ญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

7 อ ย่ า ห ยุ ด ทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี

เพร าะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว

บางเรื่องก็สายไปเ   สี  ยแล้ว

8 อ ย่ า ห ยุ ด หาเ  งิ  น พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เ  งิ   นไหลเข้ามา

เพร าะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น

ชีวิตที่สาม า  ร   ถ พึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อหาเ  งิ  นใช้ได้เอง

9 อ ย่ า ห ยุ ด หาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป

เพร าะเรารู้จักเ ส พ อย่ างมีความสุข ต ร าบใดที่ลิ้  นยังรับร  สได้อยู่

10 อ ย่ า ห ยุ ด ทำสิ่งที่ชอบ เพร าะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่

เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสี ยเถิด

11 อ ย่ า ห ยุ ด ทำบุญสร้างกุศล เพร าะจะทำให้จิตใจเราผ่ อ งแผ้ วเบิกบาน

และส่ ง ผ ลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อั นเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

12 อ ย่ า ห ยุ ด  ออม ไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ซื้อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่  า   นบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อท  อง

ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดื อ ด ร้ อน

เพร าะเขาก็มีภ า ร ะเหมือนกัน

13 อ ย่ า ห ยุ ด เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพร าะจิ ต ใ จที่ดี

ควรอยู่ในร่  า   งกายที่แ ข็ งแ ร ง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัย

ที่แ  ข็   งแรง และไม่เป็นภ า ร ะกับลูกหลาน

ขอบคุณแหล่งที่มา  ดร พนม ปีย์เจริญ

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …