Home ข้อคิด หากคุณฝึกคิด 15 ข้อคิดนี้ จะทำให้หัวใจคุณรู้สึกดีขึ้น

หากคุณฝึกคิด 15 ข้อคิดนี้ จะทำให้หัวใจคุณรู้สึกดีขึ้น

18 second read
ปิดความเห็น บน หากคุณฝึกคิด 15 ข้อคิดนี้ จะทำให้หัวใจคุณรู้สึกดีขึ้น
0
0

ฝึกคิด 15 ข้อคิดนี้ จะทำให้หัวใจคุณรู้สึกดีขึ้น

1. เมื่อมีสุข ขอให้มองความสุข รู้สึกกับความสุข แต่ให้เว้นที่ว่าง

เอ  าไว้บ้างว่า ความสุขนั้นย่อมมีวันจากเราไป ไม่ช้า ก็เร็ว

2. เมื่อมีทุ   ก  ข์ ขอให้มองความทุ  ก  ข์ แล้ววางจิตใจไว้เหนือทุ   ก ข์

ทุ  ก ข์ส่วนทุ  ก  ข์ เราส่วนเรา ยกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุ  ก  ข์ให้ได้

ด้วยการกำหนดคความเป็นกลาง มองความทุ  ก  ข์ เหมือนเราไม่ได้เป็นผู้ทุ  ก  ข์

3. ทำปัจจุบันตรงหน้า ระหว่างการใช้ชีวิต ควรมีสติระลึกรู้ว่า ขณะนี้

ตนเองกำลังทำอะไรอยู่ กำลังทำงานก็อยู่กับงาน กำลังเดินก็อยู่กับการเดิน


มองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้ มองฟ้าให้เห็นฟ้า ฟังเ  สี  ยงนกร้องก็ขอให้ได้ยินเ  สี  ยงนั้น

เห  ล่  านี้คือการกำหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น

4. ความเ ล วที่ทำอยู่ควรละ ลด และเลิก แต่ไม่ต้องโ   ท ษโกรธเคืองตนเอง

พย าย ามควบคุมคำพูด การกระทำของเราให้อยู่ในคุณงามความดี

เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

5. ความดีที่มีอยู่ ควรเพิ่มพูน ส่งเสริมให้งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ภูมิใจ

ในความเป็นคนดีของตน แม้มันจะเป็นเพียงความดีเล็ก ๆ แต่ต้นไม้ใหญ่

ก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกัน ควรสร้างเหตุปัจจัยให้ความดี

ของตนได้เติบโตต่อไป

6. รักผู้อื่นให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจรักตนเองอย่ างถูกต้องได้

ความรักนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่   า นการรักผู้อื่น จงรักผู้อื่นอย่ างไม่เห็นแก่ตัว

จงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่ให้เป็น แล้วความรักที่เรางงๆ อยู่

ก็จะเดินไปสู่ความเป็นรักที่แท้จริงได้

7. ความคิดโหยหาอดีต และความกังวลในอนาคตนั้น เป็นความคิดที่สูญเป   ล่  า

และเป็นโ   ท  ษเ  สี  ยเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ ควรคิดให้น้อย

แทนที่ความคิดไร้ประโยชน์เห   ล่   านั้นด้วยการทำสมาธิ

กำหนดลมหายใจ หรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่สร้างสรรค์

เราต้องตระหนักว่า ความทุ  ก  ข์คือก้อนความคิดที่สร้างมาจากเวลาที่นอกเหนือ

จากปัจจุบัน เมื่อเรารวมใจของเราลงสู่ปัจจุบันได้เมื่อไหร่

ทั้งอดีต และอนาคต ก็จะไม่สาม  า   รถทำร้ า ยเราได้

8. ทำล  า   ยวงจรอุบาทของชีวิตด้วยการใส่กิจก ร ร มดีๆ เข้าไป

เช่นการตื่นให้เช้าขึ้น กำหนดเวลากิน อยู่ หลับ นอน ขับถ่ายให้เป็นเวลา

ใส่ตารางการออกกำลังกายลงไปบ้าง

ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตวิญญาณของตนตระหนักถึงความเป็นระบบระเบียบ

ของชีวิต อย่ าใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโ ร คซึมเศร้า

และปัญหาทางใจอื่น ๆ ที่จะตามมา

9. จงรักในหน้าที่ของตน และพย าย ามเชื่อโยงหน้าที่ของตนไว้กับประโยชน์

ของผู้อื่น หรือประโยชน์ของสังคม คิดให้ออกว่าหน้าที่ของเรา สาม  า  รถช่วยอะไรสังคม

หรือผู้อื่นได้บ้าง และขย ายความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นให้งอกงามในใจ

การงานของเราก็จะเปลี่ยนจากการทำงาน เป็นการทำบุญ

กล  า ยเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา

10. ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอว่า สิ่งต่างๆ นั้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัย

อย่ าคาดหวังในผล แต่จงสร้างเหตุ อย่ าคาดหวังในรักที่ดี แต่จงสร้างเหตุ

แห่งรักที่ดี อย่ าคาดหวังในความร่ำรวยให้มากเกินไป

แต่จงสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยให้เกิดขึ้น สิ่งนี้เองคือการทำทุกอย่ างด้วยจิตว่าง

เมื่อทำทุกอย่ างด้วยจิตว่างได้แล้ว ชีวิตก็จะพบกับหนทาง

แห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น

11. มองไปรอบข้าง ถามตนเองว่า มีใครบ้างที่มีความหมายกับชีวิตของเรา

มีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเรา บุคคลเห  ล่  านี้คือบุคคลที่เราต้องดูแล

ไม่อาจละเลย ขอให้มองไปยังเขาเห  ล่   านั้น แล้วถามตนเองว่า

เราจะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้าง และลงมือทำทันที อย่ าได้รีรอ

เพราะเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ใหม่

12. อย่ าพูดในสิ่งไม่ดี อย่ าพูดโกหก อย่ าพูดความจริงที่ไร้ประโยชน์

อย่ าพูดจาทำล  า  ยน้ำใจบุคคลอื่น อย่ าพูดจาดูถูกตนเอง

และอย่ าพูด  อะไรที่ทำ  ล  า  ยสังคม บุคคล และศาสนาที่ตนนับถือ

13. จงฝึกจิตใจของตน ขัดเกลาจิตใจของตนด้วยการกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพ ฝึกคิด  อย่ างเท่าทัน ฝึกสมาธิ ฝึกกำหนดรู้ตามจริง

เพราะชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอน และไม่อาจคาดเดาได้ ดังนั้น

เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราต้องเตรียม

ความแ   ข็  งแรงของจิตใจไว้ เพราะการทำใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน

14. ขอขวัญที่ดีที่สุดคือ รอยยิ้ม กำลังใจ และความจริงใจ

จงแจกจ่ายของขวัญเห ล่  านี้ไปยังผู้คนที่พบเห็น ทำให้เป็นนิสัย

แล้วมิตรภาพดีๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน

15. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงบอกตัวเองว่า สิ่งนั้นจะผ่  า  นเราไปเสมอ

ไม่ว่าสุข ทุ  ก  ข์ ดีใจ เ   สี   ยใจ จงมองดูเวลา ให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมัน

จงอดทน เข้มแ   ข็  ง อย่ ายอมแพ้ในสิ่งใดก็ตาม

จงขอบคุณตัวเองที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้ ขอบคุณลมหายใจ

และสรรพสิ่งทั้งหล า   ยที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิตและสร้างสติปัญญา

ให้เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเรา ขอให้บอกกับตนเองเสมอว่า

เราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วที่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเอง

จงใช้มัน จงใช้ชีวิต ทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าที่สุด

สมดังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐในชาตินี้

ขอบคุณแหล่งที่มา  verrysmilejung

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …