ไม่ต้องหล่อหรือสวยที่สุด ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

ไม่ต้องหล่อหรือสวยที่สุด ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

แม้นมีวาสนา ขอแค่มี..บ้านแสนสงบสุขไม่หวังอัครสถาน

หลังโต มั่นคง หากแต่ แ   ข็  งแรง อบอุ่นด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว

ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู หากแต่งามหมดจรด ด้วยจิตใจ

ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่ เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ

รายล้อมด้วย เพื่อนบ้านเป็นมิตรขอแค่มี..คู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่า

ต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่า


สวยหล่อล  า  ก  ดิน หากแต่เดินไปด้วยกัน แล้วส่งเสริม

 

ไม่หวังเป็น ช้างเท้าหน้าเท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไป ในทุกวันดีร้า ย

ด้วยรอยยิ้มขอแค่มี..งานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ไม่หวังงาน

ที่มีหน้ามีตาอวดใครๆหากแต่เป็นงานที่ทำแล้ว มีความสุข

นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้ มหาศาลหากแต่สมความสาม  า รถ

ติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สิน

จากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตา

ในสังคมขอแค่มี..บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลาย ประสบความสำเร็จ เป็นตำนานหากแต่

มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโร ค  ภั  ยไ  ข้ เ  จ็บท  ร ม  า  นตัวเอง

และ คนรอบข้างไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอรับมรดก

สมบัติเ  อ   า หน้า หากแต่ลูกหลานรัก รู้คุณ

น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็น มรดกล้ำค่าขอแค่ลูก

เป็นคนดีของสังคมไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่ง

ในทุก  ด้านหากแต่มีปัญญา เ   อ  าตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่น นำสมัย หากแต่อ่อนน้อม

ถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีม า  รย าท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู

และ สำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่  วหรือดีอย่ าให้ใครด่ ามา

ถึงพ่อแม่ว่า ไม่ สั่ง สอนสุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา

 

ไม่หวังงานศ พ แห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้าย

ที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลาน ร่ำลาตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้

ดั่งหวังด้วยขอให้สิ่งศั  ก   ดิ์สิทธิ์ เป็นองค์พย านใน มุ่งมั่น

มิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบ พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็ม

ทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์ แห่งคุณวิเศษคุณพระ

บทสรุปแห่ง มี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้เราทุกคนล้วน

เลือกได้เอง อย่ างแท้จริง

ขอบคุณแหล่งที่มา  bangpunsara

Facebook Comments

comments