Home ข้อคิด สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโ ร งพย าบ าลดีกว่ามั้ย แง่คิดดีๆอย ากให้อ่าน

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโ ร งพย าบ าลดีกว่ามั้ย แง่คิดดีๆอย ากให้อ่าน

21 second read
ปิดความเห็น บน สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโ ร งพย าบ าลดีกว่ามั้ย แง่คิดดีๆอย ากให้อ่าน
0
0

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโรงพย  า บ  า  ล

ดีกว่ามั้ย แง่คิดดีๆอย  า  กให้อ่าน

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโ  ร  งพย  า  บ  า  ลไม่ดีกว่าหรือ?

เรามีเรื่องราวดีๆ มาฝากทุกคน บอกเลยว่าอ่านจบล่ะ

ต้องกลับมาเหลียวมองการทำบุญของเราในทุกวันนี้

ท่านเคยคิดหรือมองมุมมุมนี้ไหมครับ

วัดมีเงินเหลือร้อยล้านพันล้าน แต่โ  ร   งพย  า  บ  า   ลมี ”หนี้ร้อยล้าน”

เข้าโ   ร   งพย   าบ  า   ลขอรับบริการฟรีๆดีๆ

เข้าวัด พระตีกระบาลแทบแ  ต   ก บอกชอบ ต้องบริจาคเงิน ”ให้เยอะๆ”

หมอรักษาจนหาย “ดีใจรอดต    า    ย”


รีบกลับไปแก้บน สร้างวัด,สร้างวิหาร,ไหว้พระขอบคุณพระ

หมอรักษาไม่ไหว ไปไม่รอดตามวัฎส   งส  า  ร กลับด่  าห ม  อ ด่  าพย  า บ  าล

ไม่ไปด่  า เ  ท  ว ด   าที่บนไว้

มาคิดใหม่ ทำใหม่

สร้างวัด สร้างวิหารแค่พระพออยู่

แล้วมาสร้างโ  ร งพย  าบาลที่ดี มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย

รักษาคนป่  ว   ยให้หายไวๆ

ดีกว่าไหมครับ?

ทั้งนี้เรามาสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างการสร้างวัด

สร้างโรงบาลปัญหาเรื่องที่ว่า การทำบุญให้โรงพ ย   า  บาล

กับการทำบุญให้กับวัด อะไรดีกว่ากัน ?

เรามาถึงยุคที่คนไ  ท  ยไม่เข้าใจกันเ  สี   ยแล้ว ว่าการทำบุญบริจาคให้กับวัด

ทำเพื่อประโยชน์อะไร ? ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีวัดหลายแห่ง

นำศรัทธามาขาย แต่ไม่ผูกโยงไว้ด้วยปัญญา เช่น สอนกันว่าเงินซื้อนิพพานได้

หรือไม่ก็เน้นกันที่เครื่องรางของขลัง พิธี ก  ร ร   ม สิ่งศักสิทธิ์ มีศรัทธา

เป็นเหยื่อ แต่ไม่ใช้ปัญญา ทำให้คนไ  ท  ยเริ่มห่างวัดมากขึ้น จนท้ายที่สุด

คนไ  ท  ยหลายคนอาจกลายเป็น “คนเ   ก  ลี  ย   ดวัด” ไปโดยปริย  า   ย

ผนวกกับแนวคิดแบบสุดโต่งทางวิทย   า  ศาสตร์ที่เชื่อว่า…!!โ  รงพย   าบาล

เป็นสถานที่อันประเสริฐในการช่วยรักษามนุษย์ให้หายขาดจากความ

“เ จ็   บป่   วย” จึงให้คุณค่าของโ  รง  พย   าบาลดูสูงส่งมากกว่าวัด

ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่า ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวัด

กับทำบุญสร้างโ  ร  งพย   าบาล อะไรดีกว่ากัน.. ?

ง่ายนิดเดียวสำหรับคำถามนี้ เราแค่ต้องขบคิดให้แ  ต   ก ฉ   านเ   สี  ยก่อนว่า

โ  ร  งพย  า  บาลมีความสาม  า   รถอะไรที่วัดไม่สาม   า  รถกระทำได้

และ วัดมีความสาม  า   ร    ถอะไรที่โ  ร  งพ ย  า  บาลไม่สาม  า  รถกระทำได้บ้าง ?

โ  ร งพย า บ   าล อาจรักษาคนที่  ป่   ว ยไ   ข้ทางก  า  ยได้

แต่โ  รงพย  า  บาลไม่สาม  า   รถสมานแผลทางจิตใจได้

โ  รงพย  า บ   าลไม่ได้ช่วยให้มนุษย์รู้จักละความโลภ โกรธ หลง

เช่นเดียวกับที่วัดไม่สาม  า   รถรักษาโ  ร   คทางกาย

ในเชิงวิท ย   าศาสตร์แบบที่โ   ร  งพย  าบาลสาม   า  รถทำได้

โ   ร งพย  าบาลอาจยื้อชีวิตมนุษย์ให้ยืดย  าวออกไป แต่โ   ร งพ ย  าบาล

ก็ไม่ได้บอกความจริงกับมนุษย์ว่า ร่างกายนี้เป็นของชั่ ว  คราว

ถ้าเราไปยึดมันมาเป็นของเราอย่างถาวร เราจะเป็นทุ   ก  ข์…

โ  ร งพย  าบาลไม่ได้บอกเราแบบนี้หน้าที่ของโ ร  งพย  าบาล

คือ ทำยังไงให้ร่างกายนี้ยังคงทำงานต่อไปให้ได้นาน

และมีประสิทธิภาพที่สุด

วัด รักษา “โ  ร   ค” ทางกายแบบโ  ร งพ ย  าบาล

ไม่ได้ แต่วัดช่วยเ  ยี ย  วย   า

“ความทุ  ก   ข์” ในใจคนได้ ซึ่งวัด (ที่ดี) จะสอนให้คนไม่ยึดเ  อ   าอดีต

ที่เ  จ็  บป   ว   ด มาเป็นธ  นู ด   อ  กที่สอง ซึ่งคอยทิ่มแ ท   งเราก่อนนอนทุกคืน

วั ดไม่สาม   า  รถช่วยให้เราปราศจาก “โ   ร  ค”

แบบโรงพย  าบาลได้ แต่วัดช่วยให้เราหมด “ภั  ย” ด้วยการรู้จักให้ “อ   ภั ย” ได้

ซึ่งแ   ต ก  ต่างจากโ  ร  งพย  าบาลที่ช่วยให้เราหมด “โ  ร   ค”

แต่อาจไม่หมด “ภั   ย” อีกทั้งวัดยังช่วยให้เราเบิกบาน

จากการมีสติ ไม่เ  อ   าเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นบ่วงรัดคอตน

ทีนี้ ทำบุญบริจาคกับวัด หรือ ทำบุญบริจาค

กับโรงพย   าบาล ควรเลือกอย่างไหน ?

: ควรเลือกทั้ง 2 อย่าง ถ้าเราลองพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

แล้วก็จะพบว่า สังคมเราต้องการทั้งโ   รงพย   าบาลและวัด

เราต้องการทั้งสถานที่ ๆ เยียวย  า ทั้ง “ร่างกายและจิตใจ”

พุทธองค์แสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างโดยการถนอมร่างกาย

เ   อ   าไว้เพื่อทำคุณประโยชน์แก่โลก

(พุ ท ธเจ้าจึงไม่ดื่มเ  ห   ล้  า เ   ส  พ   ของเ ม     า และละทิ้   งการท  รม   า   นต  น)

ราก็ควรจะเ  อ   า  เยี่ยงอย่าง หากเราเ   จ็  บป่  ว   ยก็เข้าโร  งพย   า บ   าล

มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน

มีเกิด มีแก่ มีเ  จ็    บ มีต   า  ย เราก็รักษาร่างกายไปเพื่อหวังว่า

จะมีพรุ่งนี้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อโลก ต่อผู้อื่น

ได้ทำหน้าที่ ที่ยังค้างคาอยู่ ทั้งหน้าที่ของพ่อ แม่ สามี ภรร ย  า

หน้าที่ของลูก และหน้าที่การงาน โดยไม่ต้องหวัง

ที่จะหอบสังขารหนีจากความต   า   ย เพราะมันเป็นไปไม่ได้

ในส่วนของ จิตใจ ที่พึ่งพิงอาศัยอยู่ในกาย ทั้งยังมีอำนาจ

อยู่เหนือกายด้วย “จิต/ใจ เป็นนาย กายเป็นบ่าว”

ถ้ามนุษย์ไม่พึงพัฒนาให้มี จิต/ใจ ที่ดีงาม ปราณีต

ชีวิตก็จะมีแ ต่  ก  า  ยที่เที่ยวทำตามแต่ตัณหา อันมีกิเลสเป็นเหยื่อล่อ

โลกก็จะลุกเป็นไฟจากการเบียดเบียนกัน

โดยหวังเพียงเพื่อแสวงหาความสุขนอกกายเป็นสำคัญ

ทีนี้บางคนอาจเถียงว่า “ชีวิตฉันไม่ต้องมีวัด

จิตใจฉันก็ประเสริฐอยู่แล้ว” ก็ต้องบอกว่า

ขออนุโมทนากับท่านที่เกิดพุทธิปัญญาแบบนี้ได้โดย

ไม่ต้องเข้าวัดหรือไม่ต้องศึกษาพระธรรม แต่อย  า  กจะร้องขอ

ให้ท่านมีความเมตตาต่อสัตว์โลก ที่ยังไม่สาม  า  รถก้าวข้าม

ความทุ  ก   ข์ไปสู่ทางพ้นทุ  ก  ข์ได้ แต่ละคนมีสติ

และปัญญาไม่เท่ากัน ได้โปรดเห็นใจและช่วยเหลือสั  ต   ว์โ  ล  ก

ที่มีปัญญาไม่เท่าพวกท่านด้วย “ท่านอาจไม่ต้องการวัด

แต่คนอื่น ๆ อาจต้องการวัด”

ท้ายที่สุดคงต้องมองดูการบริจาคด้วย

‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ โดยคำว่า

“บริจาค” มาจากคำว่า ‘ปริจจาคะ’ หมายถึงการเ  สี   ยสละ

แต่ถ้าจะพูดให้แลดูไม่ถูกเ อ  า  เปรียบนัก อาจต้องใช้คำว่า

“เผื่อแผ่” และก็คงจะดีไม่น้อย ถ้าเราจะเผื่อแผ่อะไรบางอย่าง

ในชีวิตของเรา เพื่อต่ออายุทางกายให้กับผู้อื่น

และช่วยเยียวย  า   ความทุ   ก   ข์ในใจของผู้อื่นได้ด้วย….

คุณว่าจริงไหม ?

ขอบคุณแหล่งที่มา  bangpunsara

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …