Home ข้อคิด หัดคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเรา “ยิ่งอ ว ดร ว ย จะยิ่งจน ยิ่งอดทน จะทำให้คุณยิ่งร ว ย”

หัดคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเรา “ยิ่งอ ว ดร ว ย จะยิ่งจน ยิ่งอดทน จะทำให้คุณยิ่งร ว ย”

26 second read
ปิดความเห็น บน หัดคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเรา “ยิ่งอ ว ดร ว ย จะยิ่งจน ยิ่งอดทน จะทำให้คุณยิ่งร ว ย”
0
0

หัดคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วย

“ยิ่งอ  ว ดร   วย จะยิ่งจน ยิ่ง  อ ดทน จะทำให้คุณยิ่งร  ว  ย”

นับว่าเป็นอีกหนึ่ง แง่คิดดีๆ สำหรับในสัง ค  มปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเ ส ธได้เลยว่า

เ  งิ   นไม่ใช่ สิ่งสำคัญในชีวิต สมัยก่อนเมื่อมีคน พูดว่าเ  งิ   น  สาม  า  ร   ถ ซื้อทุกอย่างได้

ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่ง บอกว่า ไม่จริงห ร อก เ  งิ  นไม่สาม  า  ร  ถ ซื้อทุกอย่างได้

เช่น เวลา แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง เ  งิ  นสาม  า  ร  ถ ซื้อเวลาได้นะ

เช่น นาย A นั่งรถโดยส า รหรือรถทัวร์ จากกรุงเทพ ไปเชียงใหม่ กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบิน

จากกรุงเทพ ไปลงที่เชียงใหม่ เห็นความแ ต กต่างไหม

แปลว่านาย B สาม  า  ร  ถซื้อเวลา ที่ต้องเ สี ยไป หากมีเ  งิ  น เท่านาย A นั่นเอง ดังนั้น

จะเห็นได้ว่า เ  งินเป็นปัจจั ยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน หากใคร


เ   งิ นน้อยก็ลำบ ากมาก ใครเ  งิ  นมาก ก็ลำบ ากน้อย

ยิ่งสภาพเศร ษ ฐกิจในปัจจุบัน ที่มีความผัน ผ ว นมาก

เกิดเห ตุการณ์มากมาย ที่ทำให้เศรษ ฐ กิจของโลก

ก ร ะส่ำระ ส าย สลับขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่เว้นทุกวันแบบนี้

การที่จะสาม  า  ร  ถ หาเ  งิ  นให้ได้เยอะ ๆ นั้น ก็ยิ่ง ย า ก เข้าไปใหญ่

โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ธุรกิจแทบจะทุกสา ย

ต่า งเริ่มบ่นออกมาว่าข า ดสภาพคล่อง

ต้องคอยประคอง ตัวให้ร อด กันไปก่อน ทำให้มีการมองหา

การลงทุนหรือเครื่องมือ ทางการเ  งิ  นต่าง ๆ ที่จะสาม  า  ร  ถ

มาแบ่งเบาภาร ะของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อย

หรือมีการให้ความรู้ ทางด้านการเ  งิ  น และมีการปรับ Mind set

ให้แ  ก่  คนที่ต้องก า รร ว ย ซึ่งประโยคที่ฮิต ที่สุดประโยคหนึ่ง

คือ หากเราอยู่อย่างคนจ น ก็จะร  วย อยู่อย่างคนร  วย เราก็จะจน

ถ้าเราพย าย ามแปลความหมาย ของประโยคนี้ อยู่อย่างจนจะร ว ย

อยู่อย่างรว ยจะจ น อย่างละเอียด จะเห็นว่า มันก็ค่อนข้าง ที่จะเป็นความจริง เลยทีเดียว

โดยหากเรา ทำสลับกับข้อความข้างต้น ก็จะทำให้เราจ น ลงอย่างแน่นอน

เพราะหากเรา มีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า เราใช้เ  งิ  น ในอนาคต 20

และถ้าเรา ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ด  อ กเ บี้ ยจากการใช้เ  งิ  นในอนาคต

ก็จะพ อ กไปเรื่อย ๆ ทำให้สุดท้าย การเ  งิ  นของเรา ก็จะพั ง

แต่หากเรา ทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะ

เหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็น ร้ อ ยเป็นพัน ได้ในที่สุด

แต่มันก็ยังมีนั ยย ะบางอย่าง ซ่ อน อยู่เช่นกัน

ไม่ใช่ว่าจะ ถูกต้อง 100 เปอร์เซน เ สี ยทีเดียว

เราจะมาลอง เจาะลึกกันว่า ที่บอกว่า ไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซน

คืออะไร คือ หากเรา ทำตาม คำพูดข้างต้น 100 เปอร์เซน โดยไม่มอง ให้ลึกลงไป

เราอาจจะไม่จ น ก็จริงอยู่ แต่เราก็จะไม่สาม  า  ร  ถ  ที่จะร ว ยขึ้นได้

เผลอ ๆ แม้จะไม่จ น แต่ก็จะค่อย ๆ เ เ ย่ ลงเรื่อย ๆ

เพราะหากเรามีเ  งิ  น เท่าเดิม แต่เ  งิ  น เฟ้ อเพิ่มขึ้น

เราก็จะจ นลง โดยอัตโนมัตินั่นเอง แต่หากเรามอ ง ให้ลึก

โดยเข้าใจความหมาย ที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้น

จะสื่อว่า อยู่อย่างคน จ น คิดอย่างคนร  วย ถึงจะร   วย

แต่หากอยู่อย่างคนร ว ย คิดอย่างคนจ น อีกไม่นาน ก็จะจ น

จะเห็นได้ว่า ประโยคนี้ ค่อนข้างจะเป็นจริง เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

 

เพราะการนำการคิด จากคนที่ประสบ ความสำเร็จ มักจะ พ ย า ย า ม หาโอกาส

ที่จะทำงาน ให้เกิดรายได้อย่ างสม่ำเสมอ การนำความคิด แบบนี้มาใช้ จะทำให้เราร ว ยขึ้นได้ไม่ช้า ก็เร็วแน่นอน

และถึงแม้ว่าเรา จะใช้ชีวิต อย่างคนร ว ย แต่เราก็เอาความคิด

ของคนร ว ยมาใช้ ในเรื่องของการ ทำงาน ความ พ ย า ย า ม ต่าง ๆ

เราก็อาจจะร ว ยได้เช่นกัน เพียงแต่จะช้า กว่าการใช้ชีวิต แบบคนจ น

แต่กลับกัน หากเราใช้ชีวิต อย่างคนจ น แต่ไม่เอาความคิด

คน ร วยมาใช้ ไม่นำ หลักการณ์ แนวทางการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น

เราก็จะไม่ร ว ยขึ้น มีแต่จะยิ่งจ นลง ๆ เพราะพิ ษ ของเ  งิ  นเฟ้ อนั่นเอง

การคิดอย่างคนร ว ยทำยังไง คนรว ยมักจะไม่พึ่ง โช คช ะต า

คนร  วยจะรู้เสมอว่า สิ่งที่เขาควรจะทำนั้น มีอะไรบ้าง

เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนบางครั้ง เราอาจจะไม่ได้ รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิต

จนเฝ้าอิ จ ฉ า คนอื่นว่า หากเรามีโอกาส แบบนั้นอีกครั้ง เราก็น่าจะทำได้ โอกาสแบบนั้น อีกครั้ง

คนร  ว  ยจะไม่คิด แบบนี้เด็ ด ข า ด คนร  วยจะเป็นคน

ที่เตรียมพร้อม อยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่ง

โดยไม่รอ โอกาสก่อน แล้วถึงค่อยลงมือทำ

และเมื่อถึงจังหวะ เวลาที่เหมาะสม โอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ า มันเอาไว้

และด้วยความพร้อม ที่เขามีอยู่ ก็จะทำให้มีโอกาส ประสบความสำเร็จ ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า การนำแนวคิดจาก ประโยคเพียงประโยคเดียว

มาใช้ ก็สาม  า   ร ถที่จะ ช่วยให้เรามีชีวิต ที่ดีขึ้นได้

อยู่ที่ว่าเราจะเลือก ปฏิบัติตามแน วทางไหน และมีวินัยหรือความมุมาน ะเพียงพอ

ที่จะทำให้ตลอดร อ ดฝั่งหรือไม่นั่นเอง

และสุดท้ายสิ่งที่ อย ากจะฝากไว้ ก็คือ การที่เราได้เรียนรู้ หรือจะนำแนวคิด

ของใครมาปฏิบัติ หรือมาเป็นเครื่อง ยึ ดเหนี่ ย วนั้น

 

ไม่ว่าจะเป็น ของคนร ว ย คนจ น คนที่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ล้ มเห ล ว

เราก็ต้องอย่าลืมว่า คนนั้น ไม่ใช่เรา และเราไม่สาม  า  ร  ถ เป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้ 100 เปอร์เซน

เพราะว่าเรากับเขา เป็นคนละคนกัน แต่อย ากจะให้นำแนวคิด เหล่านั้นมาพัฒนา

ใส่ความเป็น ตัวเราเข้าไป ปรับนู่นนิด นี่หน่อย ให้เหมาะสม กับตัวเรา

น่าจะเป็นหนทาง ที่ดีที่สุด สู่การเป็นคนที่ จะสาม  า  ร  ถประสบความสำเร็จ ได้ในที่สุด

คุณแค่ทำตัว จน ไม่ออกไป แฮงก์เอ าท์ เ สี ย เพื่อนห่ ว ย ๆ

บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ปาก ทน ทำงานหนัก

และไม่แคร์ว่า ใครจะ พล่ าม อะไร กินอะไรแค่ พออยู่ได้

ไม่ เที่ยวพักร้อน ผ ล า ญ เ  งิ  น ไม่ต้อง ใช้ชีวิตหรู ทั้งที่ทำได้

ก้มหน้าก้มตา ทำอะไร ลำบ าก ๆ ยอม อ ดหลับอ ดนอน

ได้ โฟกัสกับ เป้าหมาย ที่เขาว่าเพ้ อ เจ้ อ

ทำตัวแบบที่ คนส่วนใหญ่ ไม่ทำ แล้วไม่เกิน 5 ปี คุณจะมี ชีวิตใหม่

ที่ สบาย ไปตลอดชาติ คุณยอม แลกมั้ย ก็แค่นั้น แหละ

ขอบคุณแหล่งที่มา  bangpunsara

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …