Home ข้อคิด “เตรียมตัวก่อนเฒ่า” อายุมากไปจะทำอย่างไรให้จิตใจเข้ม แ ข็ ง ให้ลูกหลานรักเรา

“เตรียมตัวก่อนเฒ่า” อายุมากไปจะทำอย่างไรให้จิตใจเข้ม แ ข็ ง ให้ลูกหลานรักเรา

16 second read
ปิดความเห็น บน “เตรียมตัวก่อนเฒ่า” อายุมากไปจะทำอย่างไรให้จิตใจเข้ม แ ข็ ง ให้ลูกหลานรักเรา
0
0

“เตรียมตัวก่อนเฒ่า” อายุมากไปจะทำอย่างไรให้จิตใจเข้มแ  ข็  ง ให้ลูกหลานรักเรา

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การแพทย์

และการสาธารณสุข ทำให้คนมีสุข ภ  าพพลานามัยดีขึ้น

อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น

สภ  าพร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ

อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น ช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต

จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

สังค  ม และสิ่งแวดล้อมได้อย่ างมีความสุข มีหลักปฏิบัติ  ดังนี้คือ


ประการที่ 1 ต้องยอมรับว่าเมื่อเข้าสู่ระยะวัยสูงอายุแล้ว กำลังร่างกาย

จิตใจย่อมเปลี่ยนแปลงในทางลดน้อยลง จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสังค ม

และหน้าที่การงานที่เหมาะสม

ประการที่ 2 พย าย ามรักษ  าสุขภ  าพให้  แ  ข็  งแรง โดยออกกำลังกาย

และตรวจสุขภ  าพร่างกายอย่ างสม่ำเสมอ

ประการที่ 3 ทำจิตใจให้แจ่มใส สนใจบุคคลและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

พร้อมทั้งให้ความสำคัญในคำสอนทางศ  า ส น  ามากขึ้น

ประการที่ 4 ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด โดยคิดว่าตนเองมีความสาม   า  รถ

อย่ าท้อแท้ และพึ่งผู้อื่นให้น้อยที่สุด

การเตรียมตัวที่ดีและพร้อม จะทำให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

สาม  า   ร  ถอยู่ร่วมกับครอบครัว และสั งค  มได้อย่ างมีความสุข

การปรับตัวและการวางตนของผู้สูงอายุ

1.การวางตนให้เหมาะสมและเป็นแบบอย่ างที่ดี ผู้สูงอายุควรวางตัวให้เหมาะสมกับวัย

ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่ างที่ดีแ  ก่ลูก หลาน และสมาชิกในครอบครัว

2.เป็นที่ปรึกษ  าแนะนำและกำลังใจแ  ก่ลูก หลาน และสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีปัญหา

ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่  านปัญหา และอุปส   ร ร ค  มามาก ย่อมมีประสบการณ์

ที่สาม   า ร ถนำมาเป็นบทเรียน ให้คำปรึกษ  าแนะนำแ  ก่ลูก

หลานได้เป็นอย่ างดี การถ่ายทอด ความรู้

ประสบการณ์ในอดีต จึงเป็นสิ่งมีค่าและเป็นกำลังใจแ  ก่ลูก หลาน แต่สิ่งที่พึงระวัง

และเป็นข้อจำกัดสำหรับลูก หลาน และสมาชิกในครอบครัวก็คือ

ต้องไม่เป็นการนำเรื่องในอดีตที่ร้ า ยแรง

หรือมีผลกระทบรุนแรงต่อความเครียดในผู้สูงอายุ

3.ช่วยเหลืองานบ้านตามความสาม  า  ร ถ และความถนัด ผู้สูงอายุมักจะไม่อยู่นิ่งเฉย

หากสภ  าพร่างกายยังมีกำลังดี ก็จะช่วยเหลืองานบ้าน

เช่น ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร รดน้ำต้นไม้

เลี้ยงหลาน ทำงานฝีมือ เย็บปักถักร้อย 

4.การยอมรับบทบาท และสถานภ  าพที่เปลี่ยนไป ผู้สูงอายุจะต้องตระหนักว่า

เมื่ออายุมากขึ้นหรือเกษียณจากวัยทำงานแล้ว บทบาท

และสถานภ  าพย่อมเปลี่ยนไป ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ให้ เป็นผู้นำครอบครัว

เป็นผู้มีบทบาทในสังค  ม ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้รับ

เป็นผู้ตาม ลดบทบาทในสัง ค  ม สถานภ  าพเปลี่ยนแปลงไป

5.การยอมรับและเข้าใจผู้อื่น ผู้สูงอายุจะต้องยอมรับ

และปรับตัวให้สาม  า  ร  ถอยู่ร่วมกับลูก หลาน

และสมาชิกในครอบครัว ได้อย่ างปกติสุข การยอมรับบทบาท

และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการให้กำลังใจ

และให้เกียรติแ  ก่ลูก หลาน และสมาชิกในครอบครัว

ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กับผู้สูงอายุเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

6.การช่วยเหลือตนเองเท่าที่สาม  า  ร  ถทำได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

จะมีความเกรงใจลูก หลาน และผู้อุปการะดูแลใกล้ชิดอยู่เป็นปกตินิสัย

ดังนั้น การช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุเท่าที่สาม  า  ร  ถทำได้

จึงเป็นการแบ่งเบา หรือลดภาระของผู้อื่นในครอบครัว

การแบ่งเบาภาระ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นับเป็นการเสริมสร้าง และรักษ  า  สัมพันธภ  าพอันดีระหว่างกันไว้ได้

ขอบคุณแหล่งที่มา  verrysmilejung

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …