Home ข้อคิด คาถาเด็ด “สมเด็จโต พรหมรังสี” ท่องคืนนี้เกิดผลทันตา ดีมากๆ

คาถาเด็ด “สมเด็จโต พรหมรังสี” ท่องคืนนี้เกิดผลทันตา ดีมากๆ

18 second read
ปิดความเห็น บน คาถาเด็ด “สมเด็จโต พรหมรังสี” ท่องคืนนี้เกิดผลทันตา ดีมากๆ
0
0

คาถาเด็ด “สมเด็จโต พรหมรังสี” ท่องคืนนี้เกิดผลทันตา ดีมากๆ

อาตมา (สมเด็จโต) ได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนตร์ด้วยตัวอาตมาเอง ในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์

ในป่าเป็นเวลา 15 ปี โดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเ  ข  ม ร

ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงส  า   ราสั  ต   ว์ และภู  ตวิ  ญ ญ   า  ณ ตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถา

และเ  ล่   น  คุ   ณไ    ส   ยกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดน

แห่งประเ  ท  ศสย  ามในตอนนั้น

อาตมาได้เดินธุดงค์แต่เพียงลำพัง ในช่วงนั้นอาตมามิได้ศึกษาในพระเวทมนตร์

คาถาอ  า  ค  มใดเลย นอกจากคำว่า

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ


ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ซึ่งมีความหมายว่า ข้าพเ จ้   าขอยึดมั่น พ  ร  ะพุทธเ  จ้  าเป็นที่พึ่ง

พ  ร  ะธ  รร มเป็นที่พึ่ง พ  ร  ะสงฆ์เป็นที่พึ่ง

อาตมาไปที่แห่งหนตำบลใดก็จะกล่าวเพียงคำนี้ ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของอาตมา

อาตมาเดินทางเข้าสู่ห  มู่บ้านชายแดนแห่งประเ  ท  ศ  ส ย  าม ในดงพญาไฟขณะนั้น

ในห  มู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อย อาตมาจึงได้ปักกลดอยู่ที่ท้ายห  มู่บ้าน

มีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาจะพอทำได้ เมื่อเห็นมีพ ร  ะ ภิ  ก  ษุมาปักกลด

ในที่แห่งนั้น อาตมาอาศัยอยู่ที่นั้นเป็นระยะเวลาหลายปี

ที่แห่งนั้น อาตมาจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์

มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอาตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้ว

ชาวบ้านผู้นั้นอาตมาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อ นายผล นายผลได้เล่าให้อาตมาฟังว่า

เขาเป็นผู้ฝึกเวทมนตร์คาถาอา ค   มเล่าเรียนจนมีญาณแ  ก่กล้า และมักจะทดสอบเวทมนตร์

คาถาอา  ค  มแ  ก่พ  ร  ะภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาปักกลด ณ บริเวณนี้เป็นประจำ

เขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณไ  ส ยเข้ามาทำร้  า  ยอาตมาทุกคืน

แต่ไม่ได้หวังทำร้   า  ยเป็นบาปเป็นก  ร ร   มถึงต  า   ย เพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่าภิกษุรูปนั้น

จะมีวิชาอา  ค  มแ  ก่กล้าสาม  า  ร ถที่จะต่อสู้กับคุณไ ส  ย เขาได้หรือไม่ นายผลก็ได้ทำคุณไ  ส  ย

ใส่อาตมาถึง 7 วัน เต็มๆ  แต่ปรากฏสิ่งที่ปล่อยมา ก็ไม่สาม  า  ร  ถเข้ามาทำร้  ายอาตมาได้เลย

วันนี้จึงได้มากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอาตมา

อาตมาจึงได้บอกว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ศึกษาพ ร  ะเวทมนตร์คาถา หรือคุณไ  ส ยใด

นายผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าอาตมาโกหก ถ้าหากไม่มีของดีแล้ว

ไซร้ไฉนอำนาจคุณไ  ส  ยที่เขาส่งมา

จึงกลับมายังเขา ซึ่งเป็นผู้กระทำ ไม่สาม  า  ร ถทำร้  ายอาตมาได้อาตมาก็พ  ย  า ย  า  มชี้แจง

ให้เขารู้ว่า อาตมาไม่มีวิชาเหล่านี้จริง ๆ ทำให้นายผลสงสัยยิ่งนักว่าเหตุใดอาตมา

จึงไม่ได้รับภัยอัน ต  ร  า  ยจากอำนาจเวทมนตร์คุณไ  ส  ยที่เขาส่งมาทำร้  ายได้

อาตมาได้บอกกล่าวแ  ก่เขาว่า เมื่ออาตมาจะนอน อาตมาก็จะสวดแต่คำว่า

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

จนจิตมีความสงบนิ่งแล้ว จึงได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แ  ก่สรรพสั  ต   ว์ทั้งหลาย

จงอย่าได้มีความทุ  ก  ข์กายทุ  ก  ข์ใจเลยอย่าได้มีเ  ว  รแ  ก่กันและกันเลย

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย และอาตมาก็จำวัดนอนเป็นปกติ

นายผล เมื่อได้ฟังดังนั้น จึงได้บอกแ  ก่อาตมาว่า ข้าแต่ท่านอาจารย์ ถ้าเช่นนั้น

ข้าพเ  จ้  าขอร้องให้ท่านในวันนี้ ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สัก 1 คืนได้

หรือไม่ ข้าพเ  จ้  าต้องการจะพิสูจน์ว่าการสวดมนตร์ของท่านเช่นนี้

จะเป็นเกราะคุ้มครองภัยท่าน

เพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้น

อาตมาก็ต  ก  ลงรับป  า  กแ  ก่นายผลว่า คืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์ นายผลจึงได้ลากลับไป

ครั้นถึงเวลาพลบค่ำอาตมาก็นอนโดยมิได้ทำการสวดมนตร์ตามที่ได้ปฎิบัติเป็นปกติ

เมื่ออาตมานอนหลับไป อาตม า  รู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าอาตมาได้ยินเ สี  ยง

กุกกัก กุกกัก ดังขึ้นมา จึงได้จุดเที่ยนและพบต  ะข  าบใหญ่ย  า  วเท่าข  า  ของอาตมา

กำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัว ของอาตมามาก อ า  ตม  า  รู้สึกต  กใจถึงหน้าถอดสี

และด้วยสัญชาติญาณจึ่งกล่าวคำสวดมนต์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ด้วยจิตยึดมั่นในพร  ะพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้

เ  สี  ยงกุกกักและต  ะ ข  าบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไป

จากนั้นอาตมาจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติ

ในวันรุ่งขึ้น นายผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่า

เมื่อคืนนี้ข้าพเ  จ้  าได้ปล่อยต  ะ ข  าบเข้าไปในกลด

ที่ท่านพักพำนักอยู่ อาตมาบอกว่าอาตมาได้ตื่นมาและต  กใจ

จึงได้สวดมนต์ภาวนา ต   ะ  ข  าบตัวนั้น ก็อันตรธานหายไป

นายผลจึงได้ยกมือพนมขึ้น แล้วกล่าวว่า บัดนี้ข้าพเ  จ้  าเชื่อแล้วว่า อำนาจเวทมนตร์คาถา

และคุณไ  ส  ยใดๆ ของข้าพเ  จ้  ามิอาจทำร้   า  ยท่านได้ ก็เพราะอำนาจแ  ก่การสวดมนตร์

ภาวนาของท่านเป็นเกราะคุ้มครองภัยอั  น  ตร  ายต่างๆ ได้

ที่อาตมา (สมเด็จโต) ได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้

ได้ฟังกัน เพื่อให้เป็นอานิสงส์ของการสวดมนตร์ว่า

เหล่าพรหมเทพได้มาฟังการสวดมนตร์จริงดังที่

อาตมาได้เทศน์ไว้ เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพวกพรหมเทพแล้วไซร้

ก็คงไม่สาม  า  ร  ถที่จะขับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณไ  ส  ย

ที่นายผลส่งมาเล่นงานอาตมาได้อย่างแน่นอน

ท่านเ  จ้  าพ  ร  ะย  า และ อุบาสก อุบาสิกา ในที่นั้น

เมื่อได้ฟังคำเทศนาแล้วต่างก็ยกมือขึ้นสาธุว่า

อานิสงส์ของการสวดมนตร์มีคุณค่าสูงส่งยิ่งนัก

ขอบคุณแหล่งที่มา  tnews

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …