Home ข้อคิด หากคุณเจอเคอร์ฟิว 24 ชม นี้คือ 12 สิ่งที่สำคัญควรต้องซื้อมากักตุน

หากคุณเจอเคอร์ฟิว 24 ชม นี้คือ 12 สิ่งที่สำคัญควรต้องซื้อมากักตุน

31 second read
ปิดความเห็น บน หากคุณเจอเคอร์ฟิว 24 ชม นี้คือ 12 สิ่งที่สำคัญควรต้องซื้อมากักตุน
0
0

หากคุณเจอเคอร์ฟิว 24 ชม นี้คือ 12 สิ่งที่สำคัญควรต้องซื้อมากักตุน

12 สิ่งของใช้และของกิน ที่ควรซื้อเก็บไว้ เตรียมไว้ให้ครบทั้งของกิน

ของใช้ ของคน และของสั ตว์เลี้ยง รู้ไว้พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์แน่นอน

1 น้ำดื่ม

น้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต จึงต้องจัดเตรียมเ  อ   าไว้ให้พร้อม

วันละประมาณ 2 ลิตรขึ้นไป แต่ถ้าหากบ้านใครมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว

ก็สาม  า   ร   ถมองข้ามข้อนี้ไปได้เลย แต่ทางที่ดีก็อย่าลืมหาซื้อน้ำหวาน

น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่ชอบติดบ้านไว้บ้างนะคะ

2 อาหารแช่แ  ข็   ง

เนื่องจากอาหารสดเก็บรักษาไว้ได้ไ ม่นาน จึงควรเลือกซื้ออาหารแช่แ  ข็  ง

ที่มีการซีลในถุงสุญญากาศอย่างดีแทน โดยเนื้ อสั ตว์ที่ควรซื้อสำรอง

ไว้ມากที่สุด ได้แก่ เนื้ อไก่ เนื้ อวัว และเนื้ อห   มู ส่วนเนื้ อสัตว์ที่ควรหลี กเลี่ ยง

ได้แ ก่ เนื้   อป  ล  า เพราะถ้าหากแช่แ  ข็  งไ ม่ดี อาจจะทำให้เ น่าเสี ยได้ง่าย

อ ย่าลืมซื้อผักและผลไม้มาเผื่อไว้ด้วยนะคะ


3 น้ำย าทำความสะอาดบ้าน

การทำความสะอาดบ้านและของใช้ในบ้าน ช่วยฆ่ าเชื้ อโร ค เชื้ อไ วรั ส

และเชื้ อแบ คทีเ รียได้ ดังนั้น ของใช้ในบ้านที่ต้องมีสำรองไว้

ในช่วงกั กตั วอยู่บ้านย าว ๆ จึงได้แ ก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ

เช่น ผงซักฟอกสำหรับซักเสื้อผ้า น้ำย าล้  างจานสำหรับล้  างจานชาม

น้ำย าถูพื้นหรือน้ำย   าฆ่ าเชื้ อสำหรับเช็ดพื้นผิว

และน้ำย    าอเ  น  กประสงค์

สำหรับทำความสะอาดจุดต่าง ๆ ที่เราสัมผัสเป็นประจำ

อาทิ โทรศัพท์ รีโมตคอนโทรล สวิตช์ไ ฟ ลู กบิดประตู ก๊  อ  กน้ำ เคาน์เตอร์

และลิ้นชัก อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่หาซื้อไ ม่ครบหรือไ ม่ทัน

สาม  า  ร   ถใช้น้ำผสมส ารฟอกขาวแทนได้ มีประสิทธิภาพมากเหมือนกัน

4 น้ำย าทำความสะอาดร่างกาย

นอกจากน้ำย าทำความสะอาดบ้านแล้ว ต้องเตรียมน้ำย าทำความสะอาดร่างกาย

ให้พร้อมด้วย ตัวอย่างเช่น สบู่ แชมพู ค  รี  มนวดผม ค   รี มบำรุงผิว

ย าสี  ฟั   น และโ  ฟมล้  างหน้า ที่สำคัญคือต้องห้า มพลาดสบู่ล้  างมือ

หรือเจลล้  างมือเด็ ดข าด เพราะเป็นไอเทมที่ช่วย  ฆ่ าเ   ชื้ อไ ว รั ส

ในช่วงที่ C O V I D- 1 9 กำลังระบ าดได้เป็นอย่างดี

โดยถ้าหากใครอย ากได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฆ่ าเชื้ ออย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องตรวจสอบให้แน่ใ จว่ามีแอ ล ก อ ฮ อล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป

5 เทอร์โมมิเตอร์

อาจจะไ ม่ต้องสำรองหรือกั กตุ นไว้หล  ายชิ้น แต่เทอร์โมมิเตอร์เป็นอีกหนึ่ง

ไอเทมที่ควรมีติดบ้าน โดยเฉพาะในช่วงที่ C O V I D – 19 กำลังระบ าด

เพราะจะช่วยให้เราตรวจวัดไ ข้ได้เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม อย่ าลืม

ตรวจสอบให้แน่ใ จ ว่าเทอร์โมมิเตอร์ดังกล่   า วมีประสิทธิภาพ

และสาม   า   ร  ถเชื่ อถือได้

6 อาหารแห้ง

ในย ามวิกฤต ภั ยพิบั ติ หรือในช่วงกั กตั วอยู่บ้าน

ควรสำรองอาหารแห้งไว้ให้พอสำหรับ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์

ซึ่งควรเลือกเป็นอาหารที่ไ ม่เน่ าเสี ยง่าย เช่น ข้าวสา ร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

อาหารกระป๋อง ห  มูห  ย็  อง ห  มู   ย    อ วุ้  นเ  ส้น พาสต้า ไ ข่ ถั่ว ซีเรียล

ธัญพืช แครกเกอร์ ผลไม้อบแห้ง ขนมขบเคี้ยว รวมถึงพวกเครื่องปรุ  ง ร  ส

หรือประกอบอาหาร เช่น น้ำมั น น้ำตาล เกลือ ซอส พริกไ  ท   ย  ด้วย

7 ถุงขยะ

เพราะการอยู่บ้านในแต่ละวันมีขยะที่ต้องทิ้งเยอะมาก

โดยเฉพาะกระดาษทิชชูหรือกระดาษชำระ ซึ่งเป็นข  องใช้ครั้งเดียวทิ้  ง

ฉะนั้นจึงต้องมีถุงขยะสำรองอย่างเหม  า  ะสม นอกจ  ากนี้ควรมีถุงขยะ

แยกเฉพาะสำหรับกระดาษทิชชูหรือหน้ากากอนามัยที่ ป นเปื้อ นด้วย

8 ของใช้เ ด็ก

สำหรับคนที่มีลู กหรือเ ด็กเล็กที่บ้าน อย่ าลืมหาซื้อผ้าอ้อม

ขวดน ม น้ำຍ าทำความสะอาด และข้าวข  องเครื่องใช้สำหรับเด็ กต่าง ๆ

ให้เพียงพอต่อการอยู่ในบ้านอย่างน้อย 14 วันด้วย

9 ของใช้สัต ว์เลี้ยง

หลังจ   ากซื้  อข้าวข  องเครื่องใช้สำหรับคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายก็เป็นการซื้อข้าวข   องเครื่องใช้ให้สั ตว์เลี้ยง

เช่น อาหาร ขนม หรือทรายแมว เป็นต้น

นอกจ  ากอาหารและข  อ  งใช้ที่ควรมีติดบ้านแล้ว

การเก็บตัวอยู่ในบ้านนาน ๆ เ  ส พข่าวที่บั่นทอนจิตใ จบ่อยๆ

อาจจะทำให้หลายคนเ หงาและเ ศร้าได้ ฉะนั้นอย่ าลืมมองหา

สิ่งบันเทิงที่ช่วยอำนวยความสะดวก เช่น บริการสตรีมมิ่ง

อย่าง N e   tf  l  i  x หรือ V  I  U เครื่องเล่นเกม เครื่องออกกำลังหาย

หรือหนังสือ เ  อ   าไว้เพื่อความผ่อนคลายด้วยนะคะ

10 ของใช้ผู้หญิง

ซื้ออาหารและของใช้ต่าง ๆ แล้ว สาว ๆ อ ย่าลืมมองหาผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้หญิงอย่างแผ่นอนามัย ผ้  าอ  น  ามั  ย

หรือน้ำย าทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นมาสำรองไว้ด้วยนะคะ

11 กระดาษทิชชู

กระดาษชำระและกระด  า  ษทิชชูถือเป็นของจำเป็นอย่างมาก

ในช่วงที่หยุด   อยู่บ้านย าว ๆ เพราะใช้ได้ทั้งทำความสะอาดข้าวของ

เครื่องใช้ เช็ดหลังทำธุระในห้องน้ำ รวมถึงปิดจมูกและปาก ย ามไ อและจา มด้วย

12 ย ารักษาโ รค

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องมีติดบ้านก็คือย  า  รักษาโร ค

โดยคนที่มีโร คประจำตัวควรมีย  าสำรองไว้อย่างน้อย 30 วัน

นอกจากนี้พวก  ย  าสามัญประจำบ้าน เช่น ย าแก้ป   วด ย าแ  ก้ไ   ข้

ย  าแ  ก้แ พ้ และย าแก้ไ อ ก็ต้องจัดหามาเตรียมไว้ให้ครบ

รวมถึงพวกอุปกรณ์ปฐมพ   ย   าบาลเบื้องต้นด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา  rugyim

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …