Home ข้อคิด อานิสงส์ของการสวดมนต์ก่อนนอน ทำแล้วได้อานิสงส์แรง ดีมาก

อานิสงส์ของการสวดมนต์ก่อนนอน ทำแล้วได้อานิสงส์แรง ดีมาก

16 second read
ปิดความเห็น บน อานิสงส์ของการสวดมนต์ก่อนนอน ทำแล้วได้อานิสงส์แรง ดีมาก
0
0

อานิสงส์ของการสวดมนต์ก่อนนอน ทำแล้วได้อานิสงส์แรง ดีมาก

สำหรับบางคนที่กำลังเริ่มจะสวดมนต์ ยังไม่เคยทราบว่านอกการได้สติ ได้จิตใจ

ที่สงบสุขมาแล้ว สิ่งทีเราสวดมนต์นอกเหนือจากนั้นคือ “อานิสงค์จากการสวดมนต์”

หรือผลที่ได้รับจากการสวดมนต์ว่ามีอะไรอย่ างไร

อานิสงส์จากการสวดมนต์

1.สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้า

บัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

ที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา


จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิต

เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศล

2.เกิดผลดีต่อร่  างก  าย คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่

รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ

ส่งผลต่อร่  างก   ายให้หลั่งส  า  ร  ความสุขออกมา

ร่  างก  ายก็จะแ  ข็   งแรง ใบหน้าสดใส ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบัน

ทราบถึงเคล็ดลับลับสำคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมาก และบรรพบุรุษของเรานั้น

ท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนย าว ไม่เหมือนคนในปัจจุบัน

ที่ห่างเหินการสวดมนต์มาก อายุจึงสั้น

3.เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่ างหนึ่ง ทำให้มีสมาธิจิตใจ แจ่มใส การสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิ

วิ  ธีการหนึ่ง เมื่อจิตที่มีสมาธิย่อมแจ่มใส มีกำลัง คิดอ่ า นแ  ก้ไขปัญหา

อะไรก็จะทำได้ง่ายเพราะมีสติกำกับอยู่

4.เป็นที่โปรดโปรนของเหล่าเทพเทวดาและด  ว งจิตวิ  ญญ  าณทั้งปวง

แม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทวดา ส  ร ร  พสั   ต  ว์ทั้งหลาย ด  ว  งจิ  ตวิ  ญ ญ   า  ณทั้งหลาย

เมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพบกับความเย็นสบาย คลายทุ  ก  ข์

ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดด้วย และเมื่อยินก็จะช่วยปกป้องรักษาคนที่สวด

5.เกิดบุญจากการแผ่เมตตา เมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้น มีการแผ่เมตตา

แ  ก่ตนเองและเหล่าสรรพสั  ต  ว์ย่อมเกิดอานิสงส์บุญเกิดขึ้น

6.ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพร

จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะเป็นผู้สร้างก ร ร มดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตา

7.สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว ปัดเป่าภัยพิภัย โ ร คร้ า ยได้จริง

ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลนั้น

ออกไปจากชีวิต และสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวด

ยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่าย

8สาม า   ร   ถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดื  อ  ดร้   อ  นได้ บทสวดมนต์ทุกบทนั้น

สม   า  ร  ถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดื  อ ดร้  อ นได้ทุกเรื่อง ยิ่งเป็นสายเ ลื อ ดเดียวกัน

จะยิ่งเร็วขึ้น เพราะมีทั้งบุญและก ร ร มผูกพันกันมา อานิสงส์ที่ดังที่กล่าวมา

ข้างต้นคงพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจ เรื่อง อานิสงส์

หรือ ประโยชน์ที่จะรับจากการสวดมนต์ไหว้พระ

นั่งสมาธิ ตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่ างดีแล้วอย่ างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้น

เท่านั้นความจริงแล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึกอีกมากมายกว่านี้นักแต่เป็น

“ปัจจัตตัง” หรือรู้ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไป โปรดจำไว้เสมอว่า

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้

9.เป็นพื้นฐานไปสู่การก่อนปฏิบัติวิปัสสนาก ร ร มฐานชั้นสูงต่อไป

เมื่อทุกท่านทราบถึงการที่จะต้องทำอย่ างไรก่อนถึงจะเริ่มต้นการสวดมนต์

ที่ครบถ้วนทุกประการแล้ว ต่อไปนี้จะขอนำทุกท่านพบกับวิ  ธีการสวดให้ชีวิตดี

สวดให้สุข สวดให้ร  ว  ย กันในลำดับต่อไป

บทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นบทสวดที่ก่อให้เกิดอานิสงค์กับผู้ที่สวด ทำให้จิตใจสงบ

นอนหลับง่าย ตื่นมาสดชื่นเบิกบาน ดังนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนทุกๆ คืน

เป็นประจำ เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติ

ขอบคุณแหล่งที่มา  verrysmilejung

Facebook Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By admins
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ  ก่คนในบ้าน เพิ่ … …