“อธิษฐานคำเดียว” รุ่งเรือง หนุนสิ่งดีหมดทุกอย่าง โดย ปู่ดู่

0
97 views

“อธิษฐานคำเดียว” รุ่งเรือง หนุนสิ่งดีหมดทุกอย่าง โดย ปู่ดู่

เป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทำบุญ ขอคำอธิษฐานนั้น

เราจะขอสิ่งต่างๆ ขอในเรื่องที่เราอย  า  กได้ อย  า กมี

เช่น ของให้ร่ำร  ว ย ขอให้มีความรักที่ดี ขอให้ได้งานดีๆ

ทำ ขอให้สุขภาพร่างก  ายแข็ งแร ง

แต่ความจริงแล้ว มีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ค  ร  บวงจร

และเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก

“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” เคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่า


เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆ ไปเลยว่า

“ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุ  ก  ข์” นิ พ พ  านะ ปัจจโย โหตุ

เพราะคำว่า “ความดี” นั้น รวมครบหมด

ทั้งร  ว  ย สุขภาพดี มียศตำแหน่ง มีคนรัก และเมตตา ฯลฯ

ส่วน “ความทุ กข์” นั้นก็หมายถึง ตั ดสิ่งไ ม่ดีออกหมด

ทุกอย่าง ไ ม่มีทุ กข์ ไ ม่มีโ รคภั ย

ไ ม่มีอุปสร รค ไ ม่มีศั ตรู ฯลฯ ที่สำคัญคือ การพบแต่ความดีนั้นสำคัญมาก

ดังนั้น เวลาทำบุญครั้งใด อธิษฐานง่าย ๆ ก็ได้เช่นกันว่า

“ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุ  ก  ข์”

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ

เพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำร  ว  ยได้จริง แต่ถ้าไ ม่มีความดี

เ  งิ นนั้นเราอาจเอาไปใช้ในทางที่ผิ ด

สุดท้ายก็พาไป น ร ก แม้จะมีย  ศตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดี

ก็อาจเอ าตำแหน่งนี้ไปข่ มเห ง

รั งแ กคนอื่น ค ดโ กงประเทศชาติ ก็มีน ร กเป็นที่ไป

หรือแม้จะมีแต่คนรัก คนเมตตา แต่ถ้าหากเราไ ม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้

หล อกคนนี้ให้รัก คนนั้นให้ห ลง สุดท้ ายก็ทะเ ลาะต บตีกันและไปน ร กกันทั้งห  มู่

“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด

เพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด

ดังนั้น เมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมา จ น ก็ใช้ปัญญาหาเ  งิ  นจนร  ว  ย ได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้ อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไ ม่ย  า  ก

หรือแม้จะเกิดมาไ ม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา ใครๆ ก็จะหันม  า  รัก

ที่สำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็รู้ว่า ความ ชั่ วไ ม่มีประโยชน์และไ ม่ควรทำ ความดี

มีแต่ประโยชน์และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโ  ล กนี้และโ ล  กหน้า

มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ส่วนคำว่า นิพพานะ ปัจจโย โหตุ ที่โบราณาจารย์ท่านให้อธิษฐาน

แบบนี้ก็แปลว่า จงเป็นพลวปัจจัยแ ก่การเข้าถึงนิพพาน

เพราะชีวิตในสังส  า   ร  วัฏอันย  า  วไกลนี้แสนอั นตร าย ด้วย อ วิ ช า

ที่ครอบงำสรรพสั ตว์ทั้งหลาย ทำให้ชีวิตหล งผิ ดไปทำผิ ดพ ลาด

จึงต้องมีคำอธิฐานนี้กำกับไว้เสมอ เพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุ กข์อย่างแท้จริง

ขอบคุณแหล่งที่มา  kiddpan

Facebook Comments

comments