สรงน้ำพระที่บ้าน สร้างอานิสงส์และผลบุญอย่างถูกขั้นตอน รับสิริมงคล

0
1,683 views

สรงน้ำพระที่บ้าน สร้างอานิสงส์และผลบุญอย่างถูกขั้นตอน รับสิริมงคล

หลายคนอาจจะเสี ยดายที่สงกรานต์ปี 2563 หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไ  ท  ย ต้องงดไปโดยปริย าย

เพราะการแพ ร่ระบา ดของโ ค  วิ ด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำความสะอาดบ้าน

ห้องพระ หิ้งพระในบ้าน เพื่อทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน

ในช่วงสงกรานต์ปี 2563 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยขั้นตอนก็ไ ม่ได้ยุ่งย าก

โดยมีสิ่งของและพิธีที่ต้องทำ ดังนี้

อุปกรณ์ที่ควรเตรียม

1 โต๊ะวางพระชั่   วคราว


2 ฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ สำหรับเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูป

3 ถาดรองน้ำขณะสรงน้ำพระพุทธรูป

4 ขันใส่น้ำสะอาดบริสุทธิ์

5 เครื่องหอม ที่ประกอบไปด้วยด  อ   กไม้ อย่างเช่น มะลิ

กลีบกุหลาบ ด   อ กรัก น้ำปรุง หรือน้ำอ   บ   เป็นต้น

เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว ก็ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ก่อนเชิญพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ควรกล่าวคำข อข  ม  า ดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สังพัง อะปะราธัง ชะมะตุ โน ภันเต”

กายก  ร ร  ม 3 วจีก  ร ร  ม 4 มโนก  ร ร  ม 3 ที่ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล-บ้านเลขที่)

ได้ประม   าทพล าดพลั้ งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใ จก็ดี

ไ ม่ตั้งใ จก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรด

ยกโท ษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2 นำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม   าทำความสะอาดเสี ยก่อน

3 หลังทำความสะอาดเสร็จแล้ว นำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ม   าวางไว้ที่ถาดรองชั่ วคราว

4 ปรุงเครื่องหอม ด  อ   กไม้ น้ำปรุง น้ำอบ กับน้ำสะอาด

5 ก่อนสรงน้ำพระพุทธรูป ควรสวดมนต์ดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม   าสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“อิมินา สิญจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโวนิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง”

ด้วยการสรงน้ำนี้ ข   อทุ ก ข์โศ กโ รคภั ยทั้งหลาย จงดับหายมล ายสิ้น ข   อให้ข้าพเจ้า

(ชื่อนามสกุล-บ้านเลขที่) และบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลาย

จงเป็นผู้มีความสุขต  ล  อ ดกาลนานเทอญ

จากนั้นก็อธิษฐานข   อพรต่างๆ

6 เมื่อนำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับขึ้นหิ้ง ก็สาม   า  ร  ถสวดมนต์ตามที่เคยสวด

เช่น อิติปิโส ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

และคาถาชินบัญชร ก็ตามสะดวก เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและคนในครอบครัว

สำหรับวันสงกรานต์ หรือ วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-16 เมษยนของทุกปี

ล่าสุดฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

มีประกาศ ปีชวด (เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ)

โทศก จุลศักราช 1382 ทางจันทรคติ เป็น อธิกวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน

วันที่ 13 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์

แรม 6 ค่ำ เดือน 5 เวลา 20 นาฬิกา 48 นาที

โดยนางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัด

ทัดด  อ   กปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร

ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า

พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขssค์ เสด็จไสຍ าสน์ลืมเนตร

ມาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะวันที่ 16 เมษายน

เวลา 09 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที

เปลี่ยนจุลศักราช ใหม่ เป็น 1382

ขอบคุณแหล่งที่มา  rahuslub

Facebook Comments

comments