วันละแก้วกำลังดีดื่ม “กาแฟดำ” ดื่มแล้วดี

กาแฟดำ-ประโยชน์ของกาแฟดํา-ประโยชน์ของกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาล-ประโยชน์ของกาแฟดําเย็น-ดื่มกาแฟ ตอนเช้า-ดื่มกาแฟดํา-ดื่มกาแฟดําตอนไหนดีที่สุด-ดื่มกาแฟดําทุกวัน-ดื่มกาแฟดํา ประโยชน์

วันละแก้วกำลังดีดื่ม “กาแฟดำ” ดื่มแล้วประโยชน์เยอะ

กาแฟมีคาเฟอีนซึ่งมีผลต่อสมอง ระบบประสาททำให้ไม่ง่วงนอน นอนดึก

และสุดท้ายก็ส่งผลทางอ้อมต่อเราได้เช่นกัน

หลายคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่ไม่อ  ย   า   ก   อ้วน

คงต้องหลีกหนีจาก วิปครีมหวานมันและกาแฟที่หวานๆ

หันมาดื่มกาแฟดำแทน เพราะมีงานวิจัยออกมาว่าการดื่มกาแฟดำทำให้ร่างกาย

เกิดระบบเ  ผ   าผ  ล  า  ญที่ดี ช่วยละลายไขมันในร่างกายได้ด้วย

เห็นอย่างนี้แล้วเรามาดูสรรพคุณของกาแฟดำ


กาแฟดำ-ประโยชน์ของกาแฟดํา-ประโยชน์ของกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาล-ประโยชน์ของกาแฟดําเย็น-ดื่มกาแฟ ตอนเช้า-ดื่มกาแฟดํา-ดื่มกาแฟดําตอนไหนดีที่สุด-ดื่มกาแฟดําทุกวัน-ดื่มกาแฟดํา ประโยชน์

1. การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยลด 

อัตราคอเลสเตอรอล ป้องกันโ  ร  ค หั   ว ใ   จ

ในกาแฟมีนิโคติน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับใน   บุ  ห   รี่ แต่เป็นวิตามิน B รวมชนิดหนึ่ง

ที่ร่างกายต้องการ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเ   ส้  นโ  ล  หิ  ต

จึงป้องกันโ   ร  ค หั   ว ใ   จ  และห  ล  อ  ดโ   ล หิ  ตแ  ข็   งตัวได้

2. กาแฟเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกาย ป้องกัน

หล  อ  ดโ  ล  หิ  ต  แ  ข็   งตัว ตามผลการวิจัย

พบว่าคนที่ดื่มกาแฟ บ่อยๆ จะมีไขมันชนิด HDLเพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้

จะขับไล่คอเลสเตอรอลออกไป ป้องกันหล  อ  ดโ  ล หิ  ต  แ  ข็   งตัวได้

3. การดื่มกาแฟเป็นประจำ

ช่วยละลายไขมัน กาแฟที่ดื่มห   ลั งอิ่มอาหาร

ช่วยให้ไขมันแ   ต  กตัว และให้พลังงานทดแทน จึงลดความอ้วนได้ด้วย

4. การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกัน

โ   ร  ค ห  อ บ โ  ร ค  นี้คือ อาการภูมิแพ้

ชนิดหนึ่ง โดยทั่วไป เมื่อมีประสาทสำรองไม่ถูกกระตุ้นจะไม่มีอาการหอบเกิดขึ้นง่ายๆ

แต่ถ้าหากประสาทสัมผัสสำรองถูก กระตุ้น จะเกิด  อาการห  อ  บทันที

คาเฟอีนในกาแฟจะระงับการตึงเ ค  รี   ยดของ

ประสาทสัมผัสสำรอง ลดการเกิดโ  ร  ค  ห  อ  บ

กาแฟดำ-ประโยชน์ของกาแฟดํา-ประโยชน์ของกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาล-ประโยชน์ของกาแฟดําเย็น-ดื่มกาแฟ ตอนเช้า-ดื่มกาแฟดํา-ดื่มกาแฟดําตอนไหนดีที่สุด-ดื่มกาแฟดําทุกวัน-ดื่มกาแฟดํา ประโยชน์

5. การดื่มกาแฟเป็นประจำ

ช่วยเพิ่มการไหลเวียนข  อ  งโ  ล หิ  ต  ในส  ม  อง

และสมรรถภาพสมอง มีผู้ชี่ยวชาญสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่า

ความหอมของกาแฟ ช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีสมาธิ

ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น นั้นเป็นเพราะกลิ่นกาแฟ

ทำให้โ   ล หิ  ตไหลเวียนในสมองเพิ่มขึ้น

6. การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกัน

ม  ะ  เ   ร็  งตั  บ ม  ะ เ  ร็  ง ลำ  ไ  ส้ และม  ะ เ   ร็  ง

ในช่องปาก จากผลการทดลองจริง พบว่ากาแฟมีประสิทธิ ภาพป้องกันโ  ร  ค  ขั้นต้น

โดยเฉพาะ ในคาเฟอีนมีกรด  อะซิติก ที่ช่วย ป้องกัน โ   ร คต่างๆดังก  ล่    า  วได้

7. ดื่มกาแฟเล็กน้อยทำให้น้ำย่อย

ในกระเพาะห   ลั่  งดีขึ้น ไขมันแ  ต  กตัว

หากได้ดื่มกาแฟเล็กน้อยห   ลั  งทานอาหารเสร็จ คาเฟอีนในกาแฟจะมี

ประโยชน์ต่อกระเพาะโดยตรง น้ำย่อยที่กระเพาะและตั  บ  อ่อนจะเพิ่มขึ้น

ไขมันถูกเ   ผ   า ผ  ล  า   ญได้ดีมากขึ้น

กาแฟดำ-ประโยชน์ของกาแฟดํา-ประโยชน์ของกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาล-ประโยชน์ของกาแฟดําเย็น-ดื่มกาแฟ ตอนเช้า-ดื่มกาแฟดํา-ดื่มกาแฟดําตอนไหนดีที่สุด-ดื่มกาแฟดําทุกวัน-ดื่มกาแฟดํา ประโยชน์

8. การดื่มกาแฟเป็นประจำ

ช่วยลดการเกิด  โ  ร  ค ตั   บจาก   สุ ร   า

ตามที่นักวิชาการสำรวจแล้วพบว่า กาแฟช่วยลดผลร้   า  ย

ที่จะมีต่อตั  บ  ได้  อย่างมีนัยสำคัญ

9. การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วย ป้  อ งกัน

โ  ร  ค ไ  ว   รั  ส ตั   บ อั   ก เ  ส  บ B

มีผู้วิจัยพิสูจน์แล้วว่า กาแฟมี ประโยชน์ ในการป้องกันได้

10. การดื่มกาแฟเป็นประจำ

ช่วยขับไ  ล่  ความช  ร  า ออกซิเจน

เป็นส  า   รที่ร่างกายต้องการมากก็จริง แต่ถ้ามีออกซิเจนมากไป ทำให้มี

โอกาสเป็นม  ะ เ  ร็  ง สู  งและ แ  ก่ เ ร็ว โดยเฉพาะกาแฟที่เข้มข้น

จะทำให้ออกไซด์แ  ต  กตัว ลดการเกิด  ม  ะ เ  ร็   งได้

กระตุ้นการเ  ผ   าผ  ล   า ญ  อาหารในร่างกายได้ดี

11. การดื่มกาแฟเป็นประจำ

ช่วยแก้ป  ว  ดศี  ร  ษ  ะ กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีน

ที่ขย  า   ยหล อ   ด โ  ล หิ   ต ระงับอาการป  ว  ดได้เช่นเดียวกับ ย   า แก้  ป   ว ด

และยังช่วยขับปั   ส  ส  า  ว  ะ ละล  า  ยไขมันใน  เ   ส้ นเ  ลื  อ  ด

และช่วยบ  ร ร  เ   ท  า  อาก  า  รป  ว ด  ศี  ร ษ   ะ เนื่องจากเ   ม  า  สุ  ร    าได้

ขอบคุณแหล่งที่มา momypedia

Facebook Comments

comments