คนที่ให้เงินเขา ยืมมักจำได้ แต่คนที่ไปยืมเงินเขามามักจะลืม อ่านเตือนตน

อย่าจ่ายเงินซื้อศัตรู-ให้เพื่อนยืมเงิน-รักเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมเงิน-ไม่อยากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน-ยืมเงิน เสียเพื่อน-ยืมเงินแล้วคืนยาก-วิธี แก้เผ็ด คน ที่ ยืม เงิน แล้ว ไม่ คืน-ยืมเงินแล้วไม่คืน กรรม-เป็นหนี้แล้วไม่คืน

คนที่ให้เงินเขา ยืมมักจำได้ แต่คนที่ไปยืมเงินเขามามักจะลืม อ่านเตือนตน

1 ยื ม เ งินเพื่อน เท่ากับห ล อกเงินเพื่อน

2 อย่ าให้คนที่ไม่สนิทยื มเ งินเพราะคนที่

เขาสนิทไม่มีใครให้เขายืมแล้ว

3 คนที่ถูกยืมเงินกลั วถูกยืมเป็นครั้งที่สองเ  อ  าไปเอ า มา

เ สียทั้งเงินเ สียทั้งเพื่อน

4 ก่อนมายืมเงิน คบหาเป็นเพื่อนหลังยืมเงินไปกลายเป็น

พี่ใหญ่พอเ    อ า เงินมาคืนทำตัวยังกับเป็นผู้มีพ ระคุณ


อย่าจ่ายเงินซื้อศัตรู-ให้เพื่อนยืมเงิน-รักเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมเงิน-ไม่อยากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน-ยืมเงิน เสียเพื่อน-ยืมเงินแล้วคืนยาก-วิธี แก้เผ็ด คน ที่ ยืม เงิน แล้ว ไม่ คืน-ยืมเงินแล้วไม่คืน กรรม-เป็นหนี้แล้วไม่คืน

5 ส่วนมาก คนที่ให้เงินเขายืมมักจำได้แต่คนที่ไปยืมเงินเขามา

มักจะลืมคนให้ยืมไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทุ กครั้ง

ที่เจอหน้ากันคนให้ยืมกลับรู้สึกกระ อักกร ะอ่วนส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร

6 จำไว้นะ ที่ให้เขายื มเ งินในตอนนั้นไม่ใช่เพราะฉันมีเงินมากแต่เพราะน้ำใจ

ที่อย าก ให้เขา ผ่ าน เรื่อง ร้ ายไปได้ด้วยดีที่ให้ยืมนั้น

ไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือความเห็นใจ ความเชื่อใจ

7 หากกำลังคบหากันเป็นแฟนเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยื มเ งินจงปลีกตัว

ออกห่างในทันทีเพราะหากเขาและเขาไม่ได้หล อกล วงคุณเขา

และเขาก็อาจเป็นคนไม่เ   อ  า ถ่  านหากให้ยืม ก็ต้องเตรียมใจ

กับความสัม พันธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

อย่าจ่ายเงินซื้อศัตรู-ให้เพื่อนยืมเงิน-รักเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมเงิน-ไม่อยากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน-ยืมเงิน เสียเพื่อน-ยืมเงินแล้วคืนยาก-วิธี แก้เผ็ด คน ที่ ยืม เงิน แล้ว ไม่ คืน-ยืมเงินแล้วไม่คืน กรรม-เป็นหนี้แล้วไม่คืน

8 ให้เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้อศั ต รูอย่ าเอะอะก็อย า ก ยืมเงินใครๆ

และอย่ าอะไรๆก็ให้เงินเขายืมความสูญเ สียหลังจากให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่เงิน

แต่เป็นมิตรภาพ จุดเริ่มต้นเพราะคุณ อย าก ช่วยแต่สุดท้ายความ ซ ว ยจะมาเยือน

9 หากคนที่เคยยืมเงินกลับมายืมเงินอีกเป็นครั้งที่สอง ทั้งๆที่ครั้งแรก

ยังไม่คืนคนแบบนี้ไม่เคยสำนึกคุณเงินที่คุณให้ยืมไปครั้งแรกแต่เขาจะโ ก ร ธ แ ค้ น

ที่คุณไม่ให้เขายืมอีกในครั้งที่สองหากจะห ม างใจกันเพราะไม่ให้ยืมเงิน

ก็ห ม า งใจตั้งแต่ครั้งแรกเถอะอย่ าให้ต้อง เ จ็ บ ช้ำ น้ำใจ ทั้งๆที่เคยให้ยืมไป

แล้วครั้งหนึ่งสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่   า   ว ว่ายืมแล้วคืนให้

ยืมครั้งต่อไปไม่ย า กก่อนจะให้ใครยืมเงิน คิดก่อนว่าเงินนั้นจะนำมาซึ่งศั ตรูหรือ

ไม่หากใช่ อย่ าให้ยืมก่อนที่จะเอ่ยปากยืมเงินใครคิดก่อนว่า

มีกำลังที่จะหามาใช้คืนได้หรือไม่ หากไม่ อย่ ายืม

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Facebook Comments

comments